AKTY PRAWNE

Stały Sąd Polubowny działa na podstawie i w oparciu o:
  • ustawę z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1059 z późn. zm.),
  • ustawę z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.(Dz. U. poz. 1823)
  • ustawę z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214) – akt obowiązujący maksymalnie do dnia 10 czerwca 2017 r.
  • umowy o zorganizowaniu takich sądów zawarte przez wojewódzkich inspektorów z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów lub interesy przedsiębiorców oraz innym zainteresowanymi jednostkami organizacjami,
  • Zgodność z Zaleceniem 98/257/EC z 30 marca 1998 r. co do zasad działania sądów konsumenckich uwzględniających regulacje zawarte w rekomendacji Komisji 98/257/EC z 30 marca 1998 r. w sprawie zasad, jakie powinny spełniać ciała zajmujące się pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich, tj.: zasady niezawisłości, kontradyktoryjności, przejrzystości, skuteczności, reprezentacji, legalności i wolności
Przydatne akty prawne:

  • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz.827 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.)
Aktualizacja: 2017-02-02 12:42