ROZPRAWA

Po uzyskaniu zgody przedsiębiorcy bądź konsumenta na rozpatrzenie sprawy przed Stałym Sądem Polubownym, Przewodniczący wyznacza termin rozprawy.

Strony sporu zawiadamiane są o terminie rozprawy z urzędu pisemnie.

W przypadku braku możliwości uczestniczenia w rozprawie, strona może upoważnić wybraną osobę, podając jej dane i numer dowodu osobistego.

Strona, która z ważnych przyczyn nie może stawić się na wyznaczoną rozprawę, przed jej rozpoczęciem, może wnieść o nieprzeprowadzanie rozprawy bez jej obecności. W takich przypadkach, wniosek zostaje poddany ocenie Sądu.

W rozprawie bierze udział 2 arbitrów (po jednym z listy A - wyznaczonej przez organizacje reprezentujące konsumentów i listy B - wyznaczonej przez organizacje reprezentujące przedsiębiorców) i 1 superarbiter.

Sąd rozpatruje sprawę na jawnej rozprawie, z której protokolant, pod kierownictwem superarbitra, sporządza protokół rozprawy.

Po otwarciu rozprawy, Superarbiter udziela stronom głosu, w pierwszej kolejności wnioskodawcy (najczęściej konsumentowi), a następnie pozwanemu. Superarbiter po wysłuchaniu wyjaśnień stron, skłania je do pojednania i zawarcia ugody.

Ugoda (np. strony częściowo ustępują od swoich roszczeń) zawarta przed sądem polubownym ma moc prawną ugody zawartej przed sądem powszechnym.

Ugoda ma charakter ostateczny i stronom nie przysługuje od niej środek zaskarżenia.

W przypadku gdy ugoda nie zostaje zawarta:

  • strony przedstawiają swoje twierdzenia, żądania, mogą zgłaszać wnioski dowodowe,
  • po wyjaśnieniu sprawy, sąd zamyka rozprawę i odbywa niejawną naradę,
  • zapada wyrok - zasądzający lub oddalający powództwo

Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed tym sądem, po ich uznaniu albo stwierdzeniu przez sąd powszechny jego wykonalności. O stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego sąd powszechny orzeka na wniosek strony.

Strony, które zgadzają się na rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny najczęściej respektują zapadłe rozstrzygnięcia. Zdarza się jednak, że strona niezadowolona z takiego rozwiązania sporu nie chce wykonać wyroku. Strona, która wygrała proces może wystąpić do sądu powszechnego o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, a następnie mogą być one egzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym.

Od wyroku sądu polubownego stronom nie przysługuje odwołanie, lecz skarga do sądu powszechnego o jego uchylenie co do zasady w terminie 2 miesięcy od dnia jego doręczenia lub jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie bądź wykładnię wyroku - w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia przez sąd polubowny orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.

Kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje sytuacji, w której wyrok sądu polubownego mógłby być uznany za nieważny i bezskuteczny bez żądania stron.

Wyrok sądu polubownego może zostać uchylony przez sąd, wyłącznie w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie.

Aktualizacja: 2017-02-02 12:22