Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

O URZĘDZIE

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Zadania i organizację Inspekcji Handlowej, zasady postępowania organów Inspekcji oraz prawa i obowiązki pracowników Inspekcji reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1668 z późn. zm.).

Zadania Inspekcji Handlowej wykonują:

  • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Wojewoda Małopolski przy pomocy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej, organem właściwym jest wojewódzki inspektor, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Aktualizacja: 2020-08-12 13:25