Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

EGZEKUCJA WYROKU

Co zrobić, gdy strona, która przegra proces nie chce respektować wyroku sądu?

Może się zdarzyć (choć z doświadczenia działalności Stałego Sądu Polubownego w Krakowie są to niezwykle rzadkie przypadki), że strona nie chce respektować wyroku sądu polubownego.

W takiej sytuacji strona wygrywająca sprawę nie pozostaje jednakże bez ochrony.

Zgodnie z art. 1213 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155 z późn. zm.) o uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed tym sądem zawartej sąd orzeka na wniosek strony. Do wniosku strona jest obowiązana załączyć oryginał lub poświadczony przez sąd polubowny odpis jego wyroku lub ugody przed nim zawartej, jak również oryginał zapisu na sąd polubowny lub urzędowo poświadczony jego odpis.

W świetle art. 1214 § 1 kpc, o uznaniu wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, nienadających się do wykonania w drodze egzekucji, sąd orzeka postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie sądu służy zażalenie. Stały Sąd Polubowny nie jest uprawniony do nadawania klauzul wykonalności tytułom egzekucyjnym.

Zgodnie z § 2 tego przepisu, sąd stwierdza wykonalność wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, nadających się do wykonania w drodze egzekucji, nadając im klauzulę wykonalności. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta, których wykonalność została stwierdzona, są tytułami wykonawczymi.

W myśl art. 1214 § 3 kpc, sąd odmawia uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, jeżeli:

  1. według przepisów ustawy spór nie może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego;
  2. uznanie lub wykonanie wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).
  3. wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa właściwego dla umowy, której stroną jest konsument, a gdy prawem właściwym dla tej umowy jest prawo wybrane przez strony - ochrony przyznanej konsumentowi bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, które byłoby właściwe w braku wyboru praw.
Aktualizacja: 2018-08-14 12:04