Podstawowe informacje w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

10 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).

Inspekcja Handlowa jako podmiot horyzontalny, właściwy we wszystkich sprawach, dla których nie utworzono właściwego sektorowo, czyli wyspecjalizowanego podmiotu, jest uprawniona do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sprawach dotyczących m.in. sprzedaży konsumenckiej, przewozu towarów, turystyki oraz usług: deweloperskich, remontowo-budowlanych i edukacyjnych świadczonych przez podmioty niepubliczne.

Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe zakończenie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.

Postępowanie to charakteryzuje w szczególności:
- co do zasady brak kosztów;
- szybkość;
- dobrowolność udziału;
- bezstronność;
- poufność;
- atmosfera budowania wzajemnego porozumienia;
- satysfakcja z polubownego rozwiązania sporu.

Aktualizacja: 2017-02-14 08:59