Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie

Wstęp Deklaracji

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
  2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu
  3. widoczny fokus,
  4. wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2023-01-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności, Andrzejem Witkiem, adres poczty elektronicznej witek.a@krakow.wiih.gov.pl lub 12 448 10 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

W każdej z lokalizacji Urzędu znajduje się tablica informacyjna oraz punkt obsługi klienta lub portiernia. Na tablicy umieszczone są nazwy komórek organizacyjnych Urzędu znajdujących się w budynku wraz z numerami pięter i pokoi. W budynkach wielopiętrowych podobne informacje znajdują się w windach osobowych. W sposób głosowy informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku uzyskać można w punkcie obsługi klienta lub na portierni.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie

Siedziba:
ul. Ujastek 7;
31 – 752 Kraków.

Pomieszczenia znajdują się na czwartym piętrze budynku przy ul. Ujastek 7.
Sekretariat i dziennik podawczy znajdują się w pokoju nr 414.
Do wejścia głównego oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Po prawej stronie od wejścia znajduje się dzwonek, za pomocą którego można wezwać pracownika ochrony.
Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze (możliwość skorzystania z platformy przychodowej). W budynku znajduje się winda nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Urzędu, pracownik Inspektoratu udaję się na parter i dokonuję obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika ochrony, którego stanowisko pracy znajduje się na parterze.
Przy wejściu, po prawej stronie na elewacji budynku umieszczona jest tablica z nazwą instytucji, po lewej stronie od tablicy znajduje się przycisk dzwonka przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Przy wejściu do budynku funkcjonuje ogólnodostępny parking. W odległości około 50 metrów od drzwi wejściowych użytkowanego budynku znajduję się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku użytkowanym przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. Urząd zapewnia wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystującego.

Delegatura w Nowym Sączu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie

Siedziba:
ul. Jagiellońska 52;
33-300 Nowy Sącz.

Pomieszczenia delegatury w Nowym Sączu znajdują się na drugim piętrze budynku przy ul. Jagiellońskiej 52.
Sekretariat i dziennik podawczy znajdują się w pokoju nr 218.
Do inspektoratu od ul. Jagiellońskiej prowadzi specjalne wejście dla osób z szczególnymi potrzebami oznaczone logiem symbolizującym niepełnosprawność.
Po lewej stronie od wejścia znajduje się dzwonek, za pomocą którego można wezwać pracownika ochrony, który następnie informuję pracownika Inspektoratu o kliencie.
Urząd zapewnia wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystującego.

Delegatura w Tarnowie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie

Siedziba:
al. Solidarności 5-9;
33-100 Tarnów.
Pomieszczenia delegatury w Tarnowie znajdują się na parterze budynku przy al. Solidarności 5-9.
Sekretariat i dziennik podawczy znajdują się w pokoju nr 9. Oznaczony znakiem graficznym na szybie wejściowej w holu budynku – biało-niebieska strzałka wskazująca kierunek w lewą stronę korytarza, z logiem Inspekcji Handlowej oraz napisem „dziennik podawczy, sekretariat pok. nr 9”.
Urząd zapewnia wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystującego.Aktualizacja: 2024-06-21 13:58