Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

WŁAŚCIWOŚĆ STAŁEGO SĄDU POLUBOWNEGO


Stałe Sądy Polubowne rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami - zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ust. 7 i 8 art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.).


Z zakresu działania Stałych Sądów Polubownych są wyłączone sprawy dotyczące:

 • przedsiębiorców działających na terenach zamkniętych, podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości,
 • przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną lub ciepło, lub prowadzących hurtowy lub detaliczny handel energią elektryczną, paliwami gazowymi lub ciepłem, lub wykonujących działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub przesyłania i dystrybucji ciepła,
 • przedsiębiorców produkujących paliwa,
 • banków oraz prowadzonej przez nie działalności bankowej,
 • ubezpieczeń oraz działalności ubezpieczeniowej,
 • usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
 • usług pośrednictwa finansowego,
 • usług informatycznych,
 • usług naukowo-badawczych,
 • usług w zakresie edukacji, świadczonych przez podmioty publiczne,
 • usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.
 • nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o rozpatrzenie sporu przez Stały Sąd Polubowny::

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - w przypadku, gdy stroną pozwaną jest przedsiębiorca.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą - w przypadku, gdy stroną pozwaną jest konsument.

Co jest podstawowym warunkiem do tego, żeby odbyła się rozprawa?

Warunkiem rozpoznania sprawy przed Stałym Sądem Polubownym jest zgoda obu stron sporu na jego rozstrzygnięcie przez ten sąd. Rozprawa ma więc charakter dobrowolny i nie może odbyć się bez zgody jednej ze stron. Sąd też nie może w żaden sposób wpływać na strony postępowania, aby taką zgodę wyraziły.

Aktualizacja: 2018-03-23 09:51