WYDZIAŁY

WYDZIAŁ KONTROLI ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (WŻ)

naczelnik wydziału:Anna Szczurko

Wykonuje ustawowe zadania Inspekcji Handlowej, specjalizując się w kontrolach:

 • środków spożywczych w handlu detalicznym, w obrocie hurtowym i gastronomii w zakresie jakości handlowej, w tym pod kątem zafałszowań i oznakowania,
 • pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych, w obrocie detalicznym i hurtowym, z wyłączeniem obrotu tymi paszami prowadzonym przez zakłady lecznicze dla zwierząt,
 • wyrobów stosowanych do kontaktu z żywnością (wyroby jednorazowego użytku: pojemniki, sztućce itp.) w zakresie stosownego ich oznaczania,
 • legalności i rzetelności działania przedsiębiorców, sprawując kontrolę nad przestrzeganiem m.in. przepisów:
  • ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 43),
  • ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 298 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r., poz. 884),
  • ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług ( Dz. U. z 2014, poz. 915 z późn. zm.).

kontakt: tel. (12) 448-10-33 (naczelnik), (12) 448-10-32, (12) 448-10-34, (12) 448-10-35.
adres e-mail: wz@krakow.wiih.gov.pl

WYDZIAŁ KONTROLI ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH I USŁUG (WN)

naczelnik wydziału: Teresa Gryglik
z-ca naczelnika wydziału: Małgorzata Dębowska

Wykonuje ustawowe zadania Inspekcji Handlowej, specjalizując się w kontrolach:

 • przedsiębiorców świadczących usługi bytowe (fryzjerskie, kosmetyczne, szewskie, krawieckie, optyczne), turystyczne, zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • wyrobów podlegających ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm.): zabawki, urządzenia elektryczne niskonapięciowe (sprzęt AGD, RTV, lampki choinkowe, przedłużacze, listwy zasilające, ładowarki), maszyny (narzędzia zmechanizowane elektryczne i spalinowe – wiertarki, pilarki, szlifierki, kosiarki), sprzęt ochrony indywidualnej (kaski rowerowe, ochraniacze ciała, kamizelki asekuracyjne, okulary przeciwsłoneczne), urządzenia spalające paliwa gazowe (kuchenki gazowe), urządzenia ciśnieniowe (gaśnice, szybkowary, ekspresy do kawy), proste zbiorniki ciśnieniowe, wodne kotły grzewcze na paliwa ciekłe lub gazowe w zakresie efektywności grzewczej, chłodziarki i zamrażarki domowe, pralki i zmywarki w zakresie zużycia energii elektrycznej, nieautomatyczne urządzenia wagowe, przyrządy pomiarowe, wyroby pirotechniczne widowiskowe, łóżka solaryjne, bezkierunkowe lampy do użytku domowego,
 • wyrobów podlegających ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r., poz. 2047), w tym: sprzęt sportowy (rowery, rolki, deskorolki, wrotki, narty, łyżwy, sanki, deski snowboardowe, stacjonarny sprzęt treningowy), narzędzia ręczne (młotki, piły, nożyce ogrodowe), sprzęt AGD niezmechanizowany, artykuły dla dzieci ( wózki dziecięce, kojce, chodziki, krzesełka wysokie dla dzieci, nosidełka, szelki dla dzieci, bujaki dziecięce, barierki bezpieczeństwa, smoczki do uspokajania oraz wyroby do mocowania smoczka ), drabiny, grille i podpałki, wyroby do montowania na placach zabaw, odzież dziecięca (sznurki), dekoracyjne lampy olejowe,
 • wyrobów, dla których nie określono wymagań szczególnych: baterie i akumulatory, zapalniczki, części i wyposażenie samochodowe w zakresie homologacji,
 • kosmetyków w zakresie oznakowania i zafałszowania,
 • substancji chemicznych i ich mieszanin, produktów biobójczych, detergentów w zakresie prawidłowości oznakowania,
 • wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych,
 • przestrzegania ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688),
 • przestrzegania ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 649),
 • jakości paliw, w tym: benzyny silnikowe, olej napędowy, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG).

O systemie kontroli paliw (w tym o kontrolowanych stacjach paliw), znajdą Państwo informacje na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów .

kontakt: (12) 448-10-42 (naczelnik), (12) 448-10-37, (12) 448-10-38, (12) 448-10-39,
adres e-mail: wn@krakow.wiih.gov.pl

Wydział Kontroli Doraźnych (WD)

naczelnik wydziału: Halina Gołda

Do zakresu działania Wydziału WD należy przede wszystkim:
 • realizacja kontroli interwencyjnych, podejmowanych w związku z otrzymywanymi informacjami o nieprawidłowościach, a także ich przyjmowanie i ewidencjonowanie;
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących informacji o nieprawidłowościach oraz porad i instruktaży udzielonych konsumentom i przedsiębiorcom;
 • prowadzenie listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług;
 • koordynacja współdziałania z powiatowymi (miejskimi) rzecznikami konsumentów.

kontakt: tel. (12) 448-10-47 (naczelnik), (12) 448-10-45, (12) 448-10-46,
adres e-mail: wd@krakow.wiih.gov.pl

WYDZIAŁ PRAWNO - ORGANIZACYJNY (PO)

naczelnik wydziału: Łukasz Kozioł

Do zakresu działania Wydziału PO należy w szczególności:
 • obsługa prawna i organizacyjna Inspektoratu,
 • prowadzenie kontroli wewnętrznych,
 • realizacja uprawnień przyznanych Inspekcji Handlowej w zakresie postępowania karnego i w sprawach o wykroczenia,
 • opracowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,
 • opracowanie od strony formalno-prawnej projektów decyzji i postanowień wydawanych przez wojewódzkiego inspektora,
 • opracowanie zbiorczych planów kontroli oraz zbiorczych informacji z wyników działalności kontrolnej Inspektoratu,
 • koordynowanie i realizowanie zadań związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu,
 • zapoznawanie komórek organizacyjnych Inspektoratu z przepisami prawnymi, wytycznymi, interpretacjami,
 • ochrona przetwarzania danych osobowych,
 • wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • koordynacja kontroli zarządczej Inspektoratu.

kontakt: tel. (12) 448-10-48,
adres e-mail: l.koziol@krakow.wiih.gov.pl

WYDZIAŁ BUDŻETOWO - ADMINISTRACYJNY (BA)

Główny księgowy: Halina Kapusta

z-ca naczelnika wydziału: Agnieszka Sobotkowska

Do kompetencji Wydziału BA należy m.in.:
 • opracowanie i realizacja rocznego planu finansowego wydatków i dochodów,
 • gospodarka przydzielonymi środkami finansowymi,
 • prowadzenie spraw transportowych, administracyjnych, gospodarczych,
 • planowanie zadań związanych z zakupami na potrzeby Inspektoratu,
 • gospodarka funduszem płac,
 • gospodarka mandatami,
 • prowadzenie zakładowego archiwum,
 • powadzenie spraw pracowniczych i socjalno-bytowych,
 • opracowanie okresowych analiz i sprawozdań z działalności budżetowej i kadrowej.

kontakt: tel. (12) 448-10-43 (główna księgowa), (12) 448-10-41, (12) 448-10-36,
adres e-mail: h.kapusta@krakow.wiih.gov.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

Inspektor ochrony danych: Łukasz Sewielski
adres e-mail: l.sewielski@krakow.wiih.gov.pl

RZECZNIK PRASOWY
Rzecznik Prasowy: Magdalena Musiał
adres e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl

Aktualizacja: 2019-02-20 09:53