Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

PRZYJMOWANIE SPRAW

Korespondencję, która wpływa do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie przyjmuje sekretariat i rejestruje w dzienniku korespondencji, po czym – zgodnie z dyspozycją - przekazuje do odpowiednich komórek organizacyjnych.

Dane osobowe osób kierujących sprawy do Inspektoratu są przetwarzane na zasadach określonych przepisami prawa.

Sprawy kierowane do Inspektoratu mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a także mogą być wnoszone ustnie do protokołu.

W przypadku zgłoszenia ustnego, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę, dane zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Sprawy zgłaszane do Inspektoratu rozpatrywane są w drodze mediacji (polegającej na umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania przez nie sporu) lub koncyliacji (czyli przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu) w celu ochrony interesów i praw konsumentów lub w drodze przeprowadzanych kontroli, które mają na celu sprawdzenie zasadności podniesionych zarzutów.

Jeżeli pismo dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ do którego je wniesiono, rozpatruje zagadnienia należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie właściwym organom.

Korespondencja przyjmowana jest w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie oraz w siedzibach delegatur Inspektoratu - w godzinach urzędowania.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza, która umożliwia doręczenie do Inspektoratu pism w formie dokumentów elektronicznych.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Inspektoratu znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Za pośrednictwem ESP można skierować:
Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów.
Przekazanie informacji o nieprawidłowościach w handlu.
Rozpatrzenie sporu przez Konsumencki Sąd Polubowny.
Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,

zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.

Informacje dodatkowe:
• w celu skorzystania z portalu ePUAP należy posiadać konto użytkownika (rejestracja na portalu jest darmowa),
• dostarczane dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokumenty,
• maksymalny rozmiar dokumentu wraz z załącznikami nie może przekroczyć 500 MB,
• akceptowane formaty załączników: .doc, .docx, .gif, .jpg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml,

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz informacje o nieprawidłowościach stwierdzonych w obrocie towarowym mogą być wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sekretariat@krakow.wiih.gov.pl
Aktualizacja: 2023-01-18 10:51