PRZYJMOWANIE SPRAW

Korespondencję, która wpływa do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie przyjmuje sekretariat i rejestruje w dzienniku korespondencji, po czym – zgodnie z dyspozycją - przekazuje do odpowiednich komórek organizacyjnych.

Dane osobowe osób kierujących sprawy do Inspektoratu są przetwarzane na zasadach określonych przepisami prawa.

Sprawy kierowane do Inspektoratu mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a także mogą być wnoszone ustnie do protokołu.

W przypadku zgłoszenia ustnego, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę, dane zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Sprawy zgłaszane do Inspektoratu rozpatrywane są w drodze mediacji (polegającej na umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania przez nie sporu) lub koncyliacji (czyli przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu) w celu ochrony interesów i praw konsumentów lub w drodze przeprowadzanych kontroli, które mają na celu sprawdzenie zasadności podniesionych zarzutów.

Jeżeli pismo dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ do którego je wniesiono, rozpatruje zagadnienia należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie właściwym organom.

Korespondencja przyjmowana jest w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie oraz w siedzibach delegatur Inspektoratu - w godzinach urzędowania.

Wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz informacje o nieprawidłowościach stwierdzonych w obrocie towarowym mogą być wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sekretariat@krakow.wiih.gov.pl
Aktualizacja: 2019-04-01 13:48