Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE

Na terenie województwa małopolskiego, zadania Inspekcji Handlowej wykonuje Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, jako kierownik małopolskiej Inspekcji Handlowej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1668 z późn. zm.) , Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, powołuje i odwołuje Wojewoda Małopolski za zgodą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Osoby pełniące funkcje kierownicze w województwie małopolskim:


Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Rafał Dyląg

Sprawuje ogólny nadzór nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, przy pomocy zastępcy.
Natomiast bezpośredni nadzór sprawuje nad działalnością:

1. Wydziału Budżetowo-Administracyjnego
2. Wydziału Prawno-Organizacyjnego
3. Wydziału do Spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich
4. Sekretariatu Stałego Sądu Polubownego
5. Stanowiska Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
6. Delegatury w Nowym Sączu
7. Delegatury w Tarnowie


z-ca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

Bogusław Nędzka

Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

1. Wydziału Kontroli Produkcji, Handlu i Usług
2. Wydziału Kontroli Paliw i Nadzoru Rynku

Aktualizacja: 2024-06-17 13:10