Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

WNIOSEK

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego

Klauzula informacyjna zgodna z RODO przeznaczona dla konsumenta lub przedsiębiorcy dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119 str. 1 z dnia 4 maja 2016 r. z późn. zm.), dalej RODO, uprzejmie informujemy:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Krakowie, ul. Ujastek 7, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@krakow.wiih.gov.pl
Pani/Pana dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora w celach i na podstawie określonych przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 312).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą co do zasady pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie; w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym polegającego na prowadzeniu postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 312).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.) i rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
Pani/Pana dane osobowe: adres e-mail, numer telefonu, będą przetwarzane w celu szybszego kontaktu z Panią/Panem.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);
- sprostowania danych, na podstawie i w granicach art. 16 RODO;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie i w granicach art. 18 RODO, z zastrzeżeniem jego ust. 2. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - z siedzibą przy ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Aktualizacja: 2024-03-22 14:27