Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

RZECZOZNAWCY

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej prowadzi listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług.

Rzeczoznawcy są powołani do wydawania opinii o jakości produktów lub usług na zlecenie konsumenta, przedsiębiorcy, stałego sądu polubownego, Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Warunki prowadzenia list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 931).

Rozporządzenie to określa m.in.:

  • warunki i tryb wpisu na listę rzeczoznawców oraz skreślenia z niej rzeczoznawców,
  • tryb weryfikacji rzeczoznawców oraz nadzoru nad ich działalnością

O wpis na tę listę mogą ubiegać się w szczególności rzeczoznawcy rekomendowani przez właściwe szkoły wyższe, instytuty, stowarzyszenia naukowe lub organizacje zawodowe. Rzeczoznawca musi wykazać się teoretycznymi i praktycznymi wiadomościami w dziedzinie, w której wykonuje działalność rzeczoznawcy i powinien potwierdzić te umiejętności dokumentami, np.: świadectwami lub dyplomami właściwych szkół, opiniami właściwych branżowo stowarzyszeń albo organizacji zawodowych.

Nadzór nad rzeczoznawcami sprawuje wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, dokonując okresowej weryfikacji rzeczoznawców wpisanych na listę przez analizę prawidłowości wykonywania ich obowiązków, a w szczególności ocenę obiektywizmu wydanych opinii oraz ich zgodności z przepisami prawa i stanem faktycznym.

UWAGA!

Przy dochodzeniu swoich roszczeń konsumenci mają możliwość korzystania z usług rzeczoznawców do spraw jakości towarów.

Rzeczoznawcy dokonują oceny jakości przedmiotu reklamacji na życzenie i koszt konsumenta.

Rzeczoznawcy działają w swoim imieniu i na własny rachunek.

Aktualizacja: 2017-01-25 12:30