Pomniejszanie czcionki Powiększanie czcionki Przycisk zmiany kontrastu

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, przy pomocy zastępcy, sprawuje ogólny nadzór nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, stanowiącego aparat pomocniczy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie jest jednostką budżetową.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1668 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1464),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
  • statutu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie nadanego Zarządzeniem Nr 151/09 przez Wojewodę Małopolskiego z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 357, poz. 2560 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1173),
  • statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie,
  • regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu: bip.malopolska.pl

Aktualizacja: 2020-08-12 14:00