• W związku z panującą epidemią koronawirusa zalecamy Państwu ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Wojewódzkim
  Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Krakowie
  oraz delegaturach w Tarnowie i Nowym Sączu.

  Przypominamy, że większość spraw (np. uzyskanie porady, przesłanie wniosku, informacji itp.) mogą Państwo załatwić w naszym Urzędzie bez osobistej wizyty: za pośrednictwem telefonu, e-mail lub ePUAP.
  Dane kontaktowe znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładkach:
  - kontakt,
  - wydziały,
  - delegatury.

 • Inspekcja Handlowa od 70 lat stoi na straży praw konsumentów i interesów gospodarczych

  70 lat temu, dekretem z 21 września 1950 r. powołana została (wtedy jeszcze) Państwowa Inspekcja Handlowa. Od początku istnienia, do jej głównych zadań należały zabezpieczenie praw konsumentów i ochrona obrotu gospodarczego.

  Dziś, Inspekcja Handlowa działa na podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 r. Powołanych zostało 16 wojewódzkich inspektoratów, a każdy z nich obejmuje zasięgiem swojego postępowania jedno województwo.

  Inspekcja Handlowa wchodzi w skład zespolonej administracji rządowej w województwie i pod szeroko rozumianym kątem organizacyjnym, podlega wojewodzie. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów natomiast, kieruje Inspekcją w zakresie m.in. organizacji kontroli o znaczeniu krajowym oraz jest administracyjnym organem drugiej instancji, który rozpatruje odwołania od decyzji Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.

  Pomimo wyłączenia w lipcu tego roku z jej kompetencji kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Inspekcja w dalszym ciągu ma szeroki zakres działań. Zajmuje się m.in. poradnictwem konsumenckim, prowadzeniem postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i stałych sądów polubownych, dzięki którym przedsiębiorcy i konsumenci mogą polubownie załatwić spory, list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług, kontroluje przestrzeganie przez przedsiębiorców obowiązków informowania o cenach, wprowadzania do obrotu produktów, w tym np. zabawek i kotłów, bezpiecznych oraz spełniających wymagania prawne, czy też właściwej jakości paliw stałych i ciekłych. Jak bardzo potrzebne i skuteczne są przeprowadzane regularnie kontrole, można zaobserwować na przykładzie paliw ciekłych – na stacjach paliw wybranych losowo, odsetek prób, w których stwierdzono niespełnianie wymagań jakościowych w 2019 r. wynosił 1,86% (ON), 1,01% (benzyna) i 0,60% (LPG), podczas gdy w 2013 r. wynosił 5,42% (ON), 2,78% (benzyna) i 2,31% (LPG).

  W tym roku, wyjątkowa sytuacja związana z pandemią COVID-19 spowodowała, że Inspekcja Handlowa część swoich sił skierowała do przeciwdziałania jej negatywnym skutkom. Inspektorzy z Krakowa i Delegatur udzielili konsumentom kilkuset porad dotyczących m.in. wzrostu cen, usług turystycznych i imprez kulturalnych, odwołanych lotów, zamkniętych placówek rekreacyjnych, obowiązku zasłaniania ust i nosa, godzin dla seniorów czy oznakowania i importu środków ochrony indywidualnej. Przeprowadzili również kontrole tzw. produktów antycovidowych, jak maseczki i środki do dezynfekcji, sprawdzili w lokalach usługowych, czy pobierana jest opłata covidowa i wydali kilkadziesiąt opinii celnych związanych np. z rękawiczkami, przyłbicami, goglami czy kombinezonami ochronnymi. Ze względu na to, że przeważająca część tych opinii była negatywna, Inspekcja Handlowa wstrzymała już na granicy wpływ na rynek produktów niespełniających krajowych i unijnych wymagań prawnych.

  To tylko niektóre z czynności, jakie na co dzień podejmują Inspektorzy Inspekcji Handlowej, a ich działania związane z epidemią COVID-19, wciąż trwają.


  * * * * * *


  W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, obejmującego swoim zasięgiem województwo małopolskie, wchodzi Inspektorat w Krakowie oraz podległe mu Delegatury w Nowym Sączu i Tarnowie.

  Inspekcją Handlową w województwie małopolskim od 11 kwietnia 2018 r. kieruje Joanna Jahn-Machowska, z wykształcenia ekonomistka, absolwentka podyplomowych studiów MBA, od lat związana z administracją państwową.

  Poza opisanymi wyżej działaniami, Inspekcja Handlowa w Krakowie zarówno włącza się w akcje informacyjno-edukacyjne, jak np. kampanię Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi PRODUKT POLSKI – KUPUJ ŚWIADOMIE, ale też podejmuje własne, jak skierowana do przedsiębiorców Przedsiębiorco, pamiętaj o cenach!, czy też dedykowane konsumentom, dotyczące ich praw reklamacyjnych lub zwrotu towaru.

  Każdy, kto chce uzyskać poradę z zakresu działania Inspekcji Handlowej lub zgłosić naruszenie prawa, może to zrobić np. telefonicznie, drogą e-mail czy też poprzez ePUAP. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej każdego Inspektoratu, dla małopolskiego – pod adresem www.krakow.wiih.gov.pl. Inspektorat w Krakowie działa również w mediach społecznościowych, można go obserwować na portalach Facebook i Twitter: @WIIHKrakow.

 • Jakość i oznakowanie odzieży - kontrole Inspekcji Handlowej w 2019 roku

  Inspekcja Handlowa w 2019 roku skontrolowała ponad dwa i pół tysiąca partii odzieży. Zakwestionowała ponad jedną czwartą z nich.
  Najgorzej wypadły garnitury i koszule zbadane w laboratorium.
  Przypominamy, o czym pamiętać i co warto wiedzieć przy zakupie ubrania.
  Pobierz raport – sprawdź, co zakwestionowali inspektorzy Inspekcji Handlowej.

 • Jak uniknąć przykrych niespodzianek jedząc na wakacjach w barze czy restauracji?
  Poznaj swoje prawa!

  • przed zamówieniem posiłku powinieneś mieć pełną informację, co zamawiasz,
  • w menu lub cenniku musi być podany pełny skład dania, w tym składniki alergenne (bez konieczności dopytywania kelnera!),
  • powinieneś znać pełną cenę: jeśli w karcie podana jest cena np. za 100 g mięsa lub ryby, to przed złożeniem zamówienia powinieneś dostać choćby przybliżoną informację o ich wielkości. Danie ma być ważone już po usmażeniu lub upieczeniu, a nie przed obróbką, kiedy jest cięższe,
  • powinieneś wiedzieć o ewentualnej, dodatkowej opłacie za obsługę (taka informacja musi być jasno i czytelnie przekazana w widocznym miejscu, np. w menu),
  • możesz zgłosić reklamację, jeśli masz zastrzeżenia do potrawy, np. dostałeś danie zimne, inne niż zamawiałeś, czy musiałeś czekać 1,5 godziny. Zgłoś to obsłudze, a w ramach reklamacji możesz domagać się np. obniżenia ceny lub wymiany dania,
  • skargę na niewłaściwą obsługę możesz zgłosić do Inspekcji Handlowej właściwej dla województwa, w którym znajduje się dany bar czy restauracja,
  • możemy pomóc w polubownym załatwieniu sporu reklamacyjnego, czy też uwzględnić skargę na niewłaściwe ceny przy planowaniu kontroli,
  • a jeśli problem dotyczy samej niewłaściwej jakości potraw (np. dostałeś zwykły ser wędzony zamiast oscypka), możesz to zgłosić do właściwej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która od 1 lipca br. przejęła nasze kompetencje w tym zakresie.

 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych , przejęła zadania Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli artykułów żywnościowych.
 • Wzajemne uznawanie towarów – ocena zgodności i kontrole wyrobów

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008

  CEL REGULACJI

  Celem niniejszego rozporządzenia jest wzmocnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez poprawę stosowania zasady wzajemnego uznawania oraz usunięcie nieuzasadnionych barier w handlu.

  ZAKRES STOSOWANIA

  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju towarów, w tym produktów rolnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 akapit drugi TFUE, a także do decyzji administracyjnych, które właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia wydał lub zamierza wydać w odniesieniu do wszelkich takich towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim.

  ZADANIA PUNKTÓW KONTAKTOWYCH DS. PRODUKTÓW

  Państwa członkowskie wyznaczają i utrzymują na swoim terytorium punkty kontaktowe ds. produktów oraz zapewniają, aby ich punkty kontaktowe ds. produktów miały wystarczające uprawnienia i dostęp do odpowiednich zasobów potrzebnych do właściwego wykonywania swoich zadań.

  KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY
  Ministerstwo Rozwoju
  Departament Spraw Europejskich
  Punkt Kontaktowy ds. Produktów
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa (00-507 Warsaw)
  e-mail: pcp@mr.gov.pl

  Żródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/punkt-kontaktowy-do-spraw-produktow

  Punkt Kontaktowy ds. Produktów (PCP) działa w Polsce od 2009 roku. Zadaniem PCP jest udzielanie informacji na wniosek podmiotu gospodarczego lub właściwego organu innego państwa członkowskiego. Informacje mogą dotyczyć:

  • polskich przepisów technicznych jakie obowiązują dla różnych kategorii towarów, • obowiązku uzyskania zezwolenia jeszcze przed wprowadzeniem na polski rynek określonych kategorii towarów, • danych kontaktowych właściwych organów na terytorium Polski, odpowiedzialnych za ocenę i /lub kontrolę różnych grup towarów, • środków zaskarżenia i procedur odwoławczych w przypadku pojawienia się sporu między właściwymi organami a podmiotem gospodarczym związanego z oceną lub kontrolą danego towaru, • wskazania danych kontaktowych Punktów Kontaktowych ds. Produktów działających w innych państwach członkowskich.

  Organy odpowiedzialne za ocenę zgodności / kontrolę wyrobów w Polsce: Organy odpowiedzialne za procedurę oceny (kontroli) towarów w Polsce

  INFORMACJE UDZIELANE PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE

  Sposób udzielania informacji:
  • elektroniczną (e-mail)
  Formularz z zapytaniem należy przesłać na adres e-mail:
  • wpr@krakow.wiih.gov.pl,
  Termin na udzielenie odpowiedzi:
  • 15 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zapytania dotyczącego wzajemnego uznawania towarów

  Organ nie pobiera opłat za dostarczane informacje.
  Zapytania można składać w języku polskim i angielskim.

  Formularz zapytania:
  Formularz zapytania do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie

  PRZEPISY PRAWA KRAJOWEGO DOTYCZĄCE ZAKRESU KOMPETENCJI
  INSPEKCJI HANDLOWEJ:

  paliwa ciekłe

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20061691200/U/D20061200Lj.pdf
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001680/O/D20151680.pdf
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001680/O/D20151680.pdf

  biopaliwa ciekłe

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001680/O/D20151680.pdf
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001680/O/D20151680.pdf

  gaz skroplony (LPG)

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001680/O/D20151680.pdf

  sprężony gaz ziemny (CNG)

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001094/O/D20161094.pdf
  stałe

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001890/O/D20181890.pdf

  kotły na paliwo stałe

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001690/O/D20171690.pdf
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000363/O/D20190363.pdf
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002549/O/D20192549.pdf

 • Produkt Polski

 • W związku z panującą epidemią koronawirusa apelujemy do Państwa o ograniczenie osobistych wizyt
  w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Krakowie
  oraz delegaturach w Tarnowie i Nowym Sączu.

  Przypominamy, że większość spraw (np. uzyskanie porady, przesłanie wniosku, informacji itp.) mogą Państwo załatwić w naszym Urzędzie bez osobistej wizyty: za pośrednictwem telefonu, e-mail lub ePUAP. Dane kontaktowe znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładkach:
  - kontakt,
  - wydziały,
  - delegatury.

 • Od marca br. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie będzie się mieścił przy ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków.
  W związku z przeprowadzką, na przełomie lutego i marca br. mogą wystąpić przejściowe trudności w kontakcie z Inspektoratem, za co serdecznie przepraszamy.
  Dołożymy wszelkich starań by zminimalizować niedogodności związane ze zmianą naszej siedziby.
  Dotychczasowy nr tel.: 12 448-10-30, fax: 12-448-10-60, adres e-mail: sekretariat@krakow.wiih.gov.pl i adres ePUAP: /vkf2ix527j/SkrytkaESP pozostają bez zmian.

 • [Warszawa, 21 czerwca 2019 r.] Co roku od 2010 r. UOKiK wspólnie z różnymi instytucjami przypomina, o czym warto pamiętać podczas letnich wyjazdów. Tym razem do akcji „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?” zaprosiliśmy Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Wspólnie chcemy zwrócić uwagę na to, gdzie jadamy i mieszkamy podczas wakacji, czyli na gastronomię i hotele.

  Mintaj zamiast dorsza, stary tłuszcz i brudne lodówki

  Bar na stacji benzynowej czy dworcowa restauracja – często podczas podróży zatrzymujemy się tu na obiad. W III kwartale 2018 r. Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK skontrolowała 169 takich miejsc – oprócz różnego rodzaju jadłodajni także kilka sklepów, gdzie można kupić posiłek. Aż w 87 proc. z nich wykryła nieprawidłowości: od złego oznakowania po oszukiwanie na rodzaju mięsa, ryby czy sera. W sumie inspektorzy sprawdzili 4975 partii produktów i zgłosili zastrzeżenia do 2180 z nich. Najwięcej nieprawidłowości (1991 zakwestionowanych partii) dotyczyło oznakowania. 240 próbek trafiło do laboratoriów UOKiK, gdzie eksperci zbadali m.in., z jakich składników kucharze przyrządzili potrawy i czy zgadzało się to z deklaracjami np. w menu. Zakwestionowali 17 proc. dań lub napojów. Łącznie nierzetelną obsługę konsumentów Inspekcja Handlowa stwierdziła w co trzeciej skontrolowanej placówce.

  Najważniejsze nieprawidłowości wykryte podczas kontroli:

  zamiana składników, np. w grillowanych kotletach „z jagnięciny” zamiast jagnięciny były wołowina, wieprzowina i drób; dorsz został zastąpiony mintajem; oscypek okazał się tańszą roladą ustrzycką,
  wydawanie za małych porcji, np. niedowaga dwóch porcji smażonej soli wyniosła w sumie 140 gramów – zamawiający zamiast deklarowanych 970 g dostali 830 g; zdarzało się też, że sprzedawcy ważyli ryby razem z tackami,
  wprowadzanie klientów w błąd, np. zamieszczenie na opakowaniu „klopsików podkarpackich” znaku „Babcine Receptury” sugerującego, że są one zrobione z prostych składników, podczas gdy zawierały błonnik grochowy i aromaty; napis „Nasze jadło ze świeżych produktów przyrządzamy, na strawę ok. 30 min. czekamy”, podczas gdy kucharz używał produktów głęboko mrożonych; wskazywanie w menu nazw produktów o ustalonej renomie (z chronionymi oznaczeniami i ekologicznych), podczas gdy w rzeczywistości lokal oferował produkty konwencjonalne np. tańszy ser solankowy zamiast sera Feta,
  brak wykazu składników oraz informacji o alergenach,
  przeterminowane produkty, np. przyprawy, sery, sosy, napoje; ponadto zdarzało się, że do smażenia był używany stary, zanieczyszczony tłuszcz,
  nieprawidłowe przechowywanie żywności i warunki sanitarne, np. brudne, nadmiernie oszronione czy niesprawne lodówki,
  niepełne informacje o cenach.

  Za fałszowanie składu potraw i wprowadzanie konsumentów w błąd grożą kary pieniężne – do 1 tys. zł do 10 proc. przychodu z poprzedniego roku. Efekt kontroli to 93 takie kary na łączna kwotę 101 tys. zł. Ponadto sprzedawcy dostali 53 mandaty karne (w sumie prawie 11 tys. zł) za wykroczenia, np. niewłaściwe warunki sanitarne czy wagi bez legalizacji. Inspektorzy skierowali także do sądu 10 wniosków o ukaranie za stosowanie przeterminowanych surowców i oszustwa. O nieprawidłowościach zawiadomili również odpowiednie organy, np. nadzór sanitarny.

  Jesz w barze lub restauracji? Poznaj swoje prawa:

  1. Pełna informacja o potrawie. Przed zamówieniem posiłku powinieneś wiedzieć, co zamawiasz. W menu lub cenniku musi być podany pełny skład dania, w tym składniki alergenne. Nie może być tak, że musisz o te informacje dopytywać kelnera.
  2. Pełna informacja o cenie. Jeśli w karcie podana jest cena np. za 100 g mięsa lub ryby, to przed złożeniem zamówienia powinieneś dostać choćby przybliżoną informację o ich wielkości. Pamiętaj, danie ma być ważone już po usmażeniu lub upieczeniu, a nie przed obróbką, kiedy jest cięższe. Jeśli restauracja pobiera obowiązkową opłatę za obsługę, to musi o tym jasno i czytelnie informować w widocznym miejscu, np. w menu.
  3. Reklamacja. Gdy masz zastrzeżenia do potrawy, np. zamawiałeś pizzę z szynką, a dostałeś z pieczarkami albo zupa jest zimna, ryba przypalona, a kelner kazał ci czekać półtorej godziny, jak najszybciej zgłoś to obsłudze, a najlepiej właścicielowi lub kierownikowi placówki, jeśli są na miejscu. W ramach reklamacji możesz domagać się np. obniżenia ceny lub wymiany dania. Pamiętaj jednak, że nie dotyczy to subiektywnych wrażeń, czyli że nie możesz złożyć reklamacji tylko dlatego, że obiad ci nie smakował.
  4. Zgłoszenie do Inspekcji Handlowej. Jeśli masz zastrzeżenia związane z jakością usług gastronomicznych, zawiadom odpowiedniWojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Napisz, jakiej restauracji dotyczą, dołącz dokumentację. Przykładowo jeśli w cenniku była informacja, że dorsz kosztuje 10 zł bez wskazania, że to cena za 100 g, a zapłaciłeś 35 zł, wyślij zdjęcie cennika i paragonu. IH uwzględnia skargi przy planowaniu kontroli. Jeśli restauracja odrzuciła twoją reklamację, możesz także złożyć wniosek do inspekcji o polubowne rozstrzygnięcie sporu .

  Szczegółów kontroli szukaj na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej .

  Posiłki w hotelu

  Przed zawarciem umowy z organizatorem turystycznym, hotelem lub pośrednikiem, warto upewnić się, co dokładnie znajduje się w ofercie danego obiektu. Zwróć uwagę, w jakich godzinach będą wydawane posiłki, ile restauracji zapewnia hotel, gdzie są usytuowane. Przedsiębiorca powinien wywiązać się ze wszystkich elementów umowy. Szczególną uwagę należy poświęcić wyjazdom „all inclusive”, organizatorzy przewidzieli bowiem dla nich nowe kategorie „all inclusive soft” - pomniejszony np. o przekąski lub niektóre rodzaje napoi, czy „all inclusive ultra” z dodatkowymi udogodnieniami.

  Po więcej informacji zapraszamy na stronę Europejskiego Centrum Konsumenckiego .

  Pomoc dla konsumentów:

  Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
  E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
  Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie
  Regionalne Ośrodki Konsumenckie: 22 299 60 90 – Dlakonsumenta.pl
  Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej
  Europejskie Centrum Konsumenckie – w sprawach transgranicznych

  Informacja z wyników kontroli funkcjonowania placówek gastronomicznych.
 • Zgodnie z zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dzień 2 maja br. (czwartek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. W zamian, urzędy będą otwarte w sobotę, 11 maja br.
  Link do zarządzenia: https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/2-maja-dniem-wolnym-od-pracy-w-urzedach-administracji-rzadowej
 • Zachęcamy do ich obejrzenia, dostępne są pod adresem:
  https://www.youtube.com/channel/UC7M1IAGD66uK6utuEm6FW_w
 • Powyższe stwierdzenie nie jest prawdziwe.
  Inspekcja Handlowa w Krakowie przeprowadza kontrole na podstawie ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie.

  Zajmują się tym inspektorzy Wydziału Kontroli Artykułów Nieżywnościowych i Usług oraz Delegatury w Tarnowie i Nowym Sączu.

 • W odniesieniu do opublikowanego 14 grudnia br. na portalu wyborcza.pl Kraków artykułu pt. „Napój Mózgoyeb na ladach krakowskich sklepów. Prof. Bralczyk: To prowokacja”, w którym podniesiono m.in., iż Inspekcja Handlowa pozytywnie przyjęła nazwę ww. napoju,

  Inspekcja Handlowa w Krakowie informuje, że:
  zarówno ona, jak i jej delegatury w Nowym Sączu i Tarnowie
  nie wydawały żadnej opinii w przedmiotowej sprawie.

 • Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA na terenie województwa śląskiego oraz miasta Krakowa. Stopień alarmowy ALFA został wprowadzony w związku z 24. Sesją Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 24) i będzie obowiązywać przez okres jej trwania (od 26 listopada od godziny 00:00 do 15 grudnia do godziny 23:59). Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

  Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli.

  Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA mieszkańcy województwa śląskiego i Krakowa powinni zwrócić szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

  Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

  W przypadku wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego:

  • prowadzą, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym
  • zalecają podległemu personelowi informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności
  • informują podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia
  • zapewniają dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów
  • prowadzą kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów
  • sprawdzają, na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów
  • sprawdzają działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  • dokonują, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, sprawdzenia działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu
  • dokonują przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.

  (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP). Źródło:https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/18486,Szczegolne-srodki-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-konferencja-COP-24-w-woj-slaskim-i-.htmls"

 • Sporą grupę konsumentów zgłaszających się do Inspekcji Handlowej stanowią osoby, które zawarły umowę poza lokalem przedsiębiorstwa – na pokazie zorganizowanym np. w hotelu, czy podczas turnusu rehabilitacyjnego lub wycieczki. Są to najczęściej osoby starsze, mające stałe ale niskie dochody, będące grupą docelową dla przedsiębiorców prowadzących tego typu formę sprzedaży. Konsumenci zawierający umowy kupna-sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, mają problemy zarówno z odstąpieniem od nich, jak i ze zwrotem towaru, którego jakość okazuje się nieadekwatna do wysokiej ceny. Specyficzna forma takiej sprzedaży powoduje, iż konsumenci podejmują decyzję o zakupie pod wpływem chwili, w sposób nieprzemyślany i będąc niejednokrotnie wprowadzonymi w błąd, co do jakości, przeznaczenia i ceny oferowanego produktu.

  Warto zatem przypomnieć, jakie prawa przysługują konsumentom w przypadku zawarcia takiej umowy i gdzie mogą szukać pomocy w przypadku niemożności ich wyegzekwowania.

  Podstawowe przepisy w powyższym zakresie znajdziemy w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.).

  Zgodnie z regulacjami w niej zawartymi, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, sprzedający powinien przekazać konsumentowi dokument umowy lub potwierdzenie jej zawarcia na papierze lub – za zgodą kupującego – na innym trwałym nośniku. Najpóźniej w chwili zawarcia takiej umowy ma on obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały m.in. o:

  • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach;
  • sposobie i terminie:
   - spełnienia świadczenia oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji,
   - wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy;
  • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument.
  Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu. Należy pamiętać, iż uprawnienie to nie przysługuje w przypadku zakupów w sklepach stacjonarnych. Tam przyjęcie zwrotu towaru zależy od dobrej woli sprzedawcy.

  Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez konsumenta stosownego oświadczenia. Jego forma może być dowolna, ale dla celów dowodowych najlepiej uczynić to na piśmie, zachowując potwierdzenie wysłania. Oświadczenie można sformułować samodzielnie lub skorzystać z gotowego formularza.

  Gdy dojdzie do takiego odstąpienia od umowy, sprzedawca musi niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia – zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Pieniądze powinny zostać zwrócone w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych należności.

  Na konsumencie natomiast ciąży obowiązek bezzwłocznego odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Co ważne termin zwrotu towaru nie obowiązuje, jeżeli sprzedawca zobowiązał się, że sam go odbierze od konsumenta.

  Należy również pamiętać, iż to konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania czy nadania), chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował kupującego o konieczności ich poniesienia.

  Ponadto konsument odpowiada wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w przypadku korzystania z niej w nieodpowiedni sposób. Ma on prawo zbadać funkcjonowanie i charakter towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić kupując towar w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

  Jeśli przedsiębiorca odmawia przyjęcia zwrotu towaru w ustawowym terminie, konsument może skorzystać z pomocy organizacji konsumenckich czy instytucji, których ustawowym obowiązkiem jest ochrona praw i interesów konsumentów. Taką instytucją jest między innymi Inspekcja Handlowa. Aby rozwiązać powstały problem, konsument może złożyć wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu, którego celem jest polubowne i dobrowolne dojście do porozumienia obu stron, czy też skorzystać z pomocy Stałego Sądu Polubownego działającego przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

  Informacje dotyczące postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich, czy też dotyczące Stałego Sądu Polubownego są dostępne pod linkami: Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów:

  http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/przebieg_postepowania
  Stały Sąd Polubowny: http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/tryb_postepowania

  Przypominamy również o kampanii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Seniorze, uważaj!”, której celem jest ostrzeżenie konsumentów przed nieuczciwymi zachowaniami niektórych przedsiębiorców w trakcie zawierania umów poza lokalem, czyli na pokazach czy w domach. Zachęcamy zatem do odwiedzenia strony Urzędu i obejrzenia materiałów informacyjnych:

  https://uokik.gov.pl/dzialania_edukacyjne_konsumenci.php#faq3380

 • Rozpoczął się czas wakacji, który dla wielu – poza okazją do odpoczynku – jest też szansą na zarobienie dodatkowych pieniędzy.

  Jeżeli planujesz podjąć dodatkową (lub stałą) pracę w restauracji lub sklepie, w którym oferowane są środki spożywcze, pamiętaj o tym, że powinieneś wykonać odpowiednie badania. Na ich podstawie lekarz wystawi orzeczenie, które pozwala na podjęcie takiej pracy. Ma to na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób, które mogą zagrażać Tobie, osobom dla których świadczona będzie praca, czy też Konsumentom.

  Wykonując takie badania zyskasz pewność, że pracując, nie stwarzasz zagrożenia dla innych oraz poszerzysz wiedzę na temat stanu swojego zdrowia. Jeżeli przy przed podjęciem pracy, Twój Pracodawca nie skieruje Cię na badania, mające na celu uzyskanie orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych, przypomnij mu o tym, bo to on ponosi konsekwencje z tytułu zatrudniania przy pracy wymagającej kontaktu z żywnością osób bez stosownych badań.

  Obowiązek ten wynika z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.), zgodnie z którym: Osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

  O badaniach do celów sanitarno-epidemiologicznych (i nie tylko) możesz przeczytać również na stronach:
  Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl/
  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie https://wsse.krakow.pl/page/

 • Konsumencie, potrzebujesz pomocy w związku z obligacjami GetBack?

  Zapoznaj się ze schematem informacyjnym,
  dotyczącym obligacji korporacyjnych.

  Złóż reklamację.
  Poniżej zamieszczamy również wspomniane w schemacie wzory reklamacji:
  wzór reklamacji I - kierowanej do GetBack S.A. w restrukturyzacji
  wzór reklamacji II - kierowanej do banku, domu maklerskiego lub innego pośrednika (jeżeli w proces sprzedaży był włączony więcej niż jeden pośrednik, należy złożyć reklamację do każdego z tych podmiotów).

  Powiadom UOKiK.
  Wypełnij, podpisz i prześlij - pomoże to UOKiK'owi zebrać solidny materiał dowodowy, potrzebny do wydania decyzji w postępowaniach administracyjnych.

 • Reklamacja i polubowne załatwienie sporu w przypadku nieudanej wycieczki.

  Planowany z wielomiesięcznym wyprzedzeniem urlop, znalezienie wymarzonego miejsca na jego spędzenie, wreszcie zakup wycieczki i… Rozczarowanie? Poniżej znajdują się informacje, jak polubownie dochodzić swoich roszczeń, kiedy okaże się, że jednak wyjazd nie spełnił naszych oczekiwań.

  Czyja odpowiedzialność?
  Organizatora turystyki, czyli przedsiębiorcy organizującego imprezę turystyczną.

  W jakich sytuacjach?
  Kiedy organizator nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy (np. brak basenu przy hotelu, czy fakultatywnych wycieczek).

  Jaki jest termin na złożenie reklamacji?
  Powinniśmy niezwłocznie zawiadomić wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi (zawarta wcześniej umowa powinna jednoznacznie określać obowiązek klienta w tym zakresie).
  Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy (wzór można znaleźć np. na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php).

  Czego można się domagać?
  • obniżenia ceny imprezy,
  • naprawienia szkody powstałej z powodu niemożliwości wykonania „świadczenia zastępczego”, albo też
  • odstąpić od umowy.

  Jaki jest czas i sposób odpowiedzi na reklamację?
  Odmowa uwzględnienia reklamacji wymaga szczegółowego uzasadnienia na piśmie. Jeżeli zaś organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji złożonej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy – w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej – w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

  Kiedy organizator nie ponosi odpowiedzialności?
  W momencie, kiedy niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  • działaniem lub zaniechaniem klienta,
  • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
  • siłą wyższą (np. trąbą powietrzną, sztormem, śnieżycą).

  Co można zrobić, kiedy organizator pomimo zasadnej reklamacji, nie chce jej uwzględnić? Czy jedyną drogą jest złożenie pozwu do sądu powszechnego?
  Nie! Sprawę można za pomocą Inspekcji Handlowej załatwić polubownie w drodze pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego lub postępowania przed Stałym Sądem Polubownym.

  1. Pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego
  Postępowanie to wszczyna się na wniosek złożony do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Należy pamiętać, że udział w nim jest dobrowolny.

  Charakteryzuje je w szczególności:
  - co do zasady brak kosztów,
  - szybkość,
  - dobrowolność udziału,
  - bezstronność,
  - poufność,
  - atmosfera budowania wzajemnego porozumienia,
  - satysfakcja z polubownego rozwiązania sporu.

  Dwa sposoby dojścia do rozwiązania sporu:
  Mediacja, czyli umożliwienie zbliżenia stanowisk stron. Takie postępowanie ma na celu dojście do porozumienia stron sporu. Osoba je prowadząca nie ocenia racji stron i zachowuje neutralną postawę. Jej podstawowym zadaniem jest w szczególności ułatwianie komunikacji między stronami sporu.
  Koncyliacja, czyli przedstawienie stronom sposobu rozwiązania sporu. W takim postępowaniu osoba je prowadząca proponuje rozwiązanie sporu, po uprzednim zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy z zastrzeżeniem, że propozycja może różnić się od żądania wnioskodawcy. Strony sporu mogą się do niej zastosować lub nie.

  Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku, znajdują się np. na stronie internetowej Inspekcji Handlowej w Krakowie (http://krakow.wiih.gov.pl/), w zakładce „Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (ADR)”.

  2. Rozpatrzenie sporu przez Stały Sąd Polubowny
  Postępowanie to wszczyna się na wniosek złożony do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Należy pamiętać, że analogicznie, jak w przypadku pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, udział w nim jest dobrowolny.

  Rozpatrzenie sporu odbywa się na jawnej rozprawie, w której udział biorą: 2 arbitrów: jeden wyznaczony przez organizacje reprezentujące konsumentów, jeden wyznaczony przez organizacje reprezentujące przedsiębiorców oraz arbiter przewodniczący.

  Po otwarciu rozprawy, arbiter przewodniczący udziela stronom głosu, w pierwszej kolejności powodowi (najczęściej konsumentowi), a następnie pozwanemu. Arbiter przewodniczący po wysłuchaniu wyjaśnień stron, skłania je do pojednania i zawarcia ugody.

  Ugoda (np. strony częściowo ustępują od swoich roszczeń) zawarta przed sądem polubownym ma moc prawną ugody zawartej przed sądem powszechnym. Ma charakter ostateczny i stronom nie przysługuje od niej środek zaskarżenia.

  W przypadku gdy ugoda nie zostaje zawarta:
  • strony przedstawiają swoje twierdzenia, żądania, mogą zgłaszać wnioski dowodowe,
  • po wyjaśnieniu sprawy, sąd zamyka rozprawę i odbywa niejawną naradę,
  • zapada wyrok - zasądzający lub oddalający powództwo.

  Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed tym sądem, po ich uznaniu albo stwierdzeniu przez sąd powszechny jego wykonalności. O stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego sąd powszechny orzeka na wniosek strony.

  Zdarza się jednak, że strona niezadowolona z rozwiązania sporu przez Stały Sąd Polubowny nie chce wykonać wyroku. Strona, która wygrała proces może wystąpić do sądu powszechnego o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, a następnie roszczenia mogą być dochodzone w postępowaniu egzekucyjnym.

  Od wyroku sądu polubownego stronom nie przysługuje odwołanie, lecz skarga do sądu powszechnego o jego uchylenie, co do zasady w terminie 2 miesięcy od dnia jego doręczenia lub jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie bądź wykładnię wyroku – w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia przez sąd polubowny orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.

  Wyrok sądu polubownego może zostać uchylony przez sąd powszechny, wyłącznie w postępowaniu wszczętym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie.

  Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku, znajdują się np. na stronie internetowej Inspekcji Handlowej w Krakowie (http://krakow.wiih.gov.pl/), w zakładce „Stały Sąd Polubowny”.

  Już po raz dziewiąty w ramach wspólnej akcji „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?”, 53 instytucje przygotowały porady pomocne dla osób, które planują urlop. W tym roku dowiesz się z nich m.in. jak zaoszczędzić czas przed wyjazdem, załatwiając formalności on-line, jak płacić kartą za granicą czy co można zrobić w przypadku kłopotów z wynajmem samochodu. Przydatnych informacji z niemal wszystkich dziedzin – od bezpieczeństwa po kwestie zdrowotne i przyrodnicze - szukaj na stronach uczestników projektu:

  • Nowe prawa podróżnych – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Jak zaoszczędzić czas przed wyjazdem, załatwiając formalności on-line – Ministerstwo Cyfryzacji
  • Co legalnie można przewieźć przez granicę, jak jest opodatkowana wakacyjna praca, dlaczego warto brać paragon – Ministerstwo Finansów
  • Korzystaj z narzędzi konsularnych MSZ i podróżuj bezpieczniej – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  • Praktyczne kompendium wiedzy na temat wakacyjnych zniżek i rabatów dla rodzin 3+ - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Odpoczywaj na wsi, korzystaj z agroturystyki - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Poradnik bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz baza, w której sprawdzisz organizatora wyjazduMinisterstwo Edukacji Narodowej
  • Jedziesz za granicę? Sprawdź, jakich pamiątek nie kupować, aby nie narazić się na kłopoty – Ministerstwo Środowiska
  • Spokojne i bezpieczne wakacje dzięki Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu – Ministerstwo Sportu i Turystyki
  Co warto wiedzieć przed zakupem ubezpieczenia na wakacyjny wyjazd, a także na co uważać, korzystając z karty bankowej za granicą – Rzecznik Finansowy
  • Jak korzystać z aplikacji, by nasz telefon lub smartwatch był pomocnym przyjacielem, a nie szpiegiem –Urząd Ochrony Danych Osobowych
  • Jaki prowiant zabrać na plażę, a jaki na wędrówkę? Czym i w jakich ilościach się chłodzić w upały? - Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej
  • Produkty ekologiczne, regionalne i tradycyjne - Główny Inspektorat Jakości Rolno-Spożywczej
  • Jak znaleźć właściwy pociąg, gdzie kupić bilet, jak sprawdzić promocje czy ulgi? Porady dla niepełnosprawnych, rodziców, rowerzystów - Urząd Transportu Kolejowego
  • Ważne informacje dla pływaków, żeglarzy, kajakarzy i wioślarzy. Co zrobić, gdy widzimy, że ktoś tonie? – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • Jak postępować w czasie burzy i upałów, a także jak się bezpiecznie opalać? - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
  • Zasady bezpieczeństwa w górach. Jak wędrować po Tatrach? - Tatrzański Park Narodowy
  • Co konsument energii i gazu powinien wiedzieć przed wyjazdem na urlop? - Urząd Regulacji Energetyki
  • Dowiedz się, jakie numery alarmowe warto znać oraz jak uniknąć wysokich opłat podczas letniego odpoczynku – Urząd Komunikacji Elektronicznej
  • Jak sobie poradzić, gdy pojawiają się problemy ze strony linii lotniczej, hotelu lub firmy wynajmującej auta? – Europejskie Centrum Konsumenckie Polska
  • Zadbaj o to, aby zdjęcia i filmy z wakacyjnych przygód nie wpędziły cię w kłopoty - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
  • Bezpieczna wyprawa do lasu: co ze sobą zabrać, jak się zabezpieczyć przed kleszczami, jak znaleźć drogę powrotną, najlepsze leśne aplikacje – Lasy Państwowe
  • Jak dobrze przygotować się do podróży za granicę i sprawnie przejść odprawę graniczną - Straż Graniczna
  • Podróże ze zwierzętami, przywóz zagranicznej żywności na własny użytek – Główny Inspektorat Weterynarii
  • Co zrobić, gdy nasz lekarz rodzinny przebywa na urlopie oraz wiele innych praktycznych porad dotyczących profilaktyki czy ubezpieczenia zdrowotnego - Rzecznik Praw Pacjenta
  • Jak się leczyć podczas urlopu w kraju i za granicą - Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Hotel, schronisko, pensjonat - zapoznaj się z zasadami postępowania w przypadku pożaru - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  • Jak zabezpieczyć mieszkanie przed wyjazdem, jakich zasad przestrzegać w górach, nad wodą i podczas wykonywania prac polowych – Komenda Główna Policji
  • Jak bezpiecznie podróżować rowerem, samochodem, motocyklem, pieszo - Instytut Transportu Samochodowego
  • 10 zasad bezpiecznej podróży koleją - Komenda Główna Straży Ochrony Kolei
  • Jak zaplanować wyjazd, by ominęły cię nieprzyjemne sytuacje? Porady dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, bagażu, przydatne telefony – Polska Organizacja Turystyczna
  • prawach pasażerów transportu lotniczego w sytuacji opóźnionego/odwołanego lotu oraz odmowy przyjęcia na pokład samolotu - Urząd Lotnictwa Cywilnego
  • Ważne informacje dla kierowców: sprawdź, gdzie są utrudnienia drogowe i gdzie można odpocząć podczas jazdy – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  • czym należy pamiętać podczas urlopu na Mazurach – Mazurski Park Krajobrazowy
  • Bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji - Rzecznik Praw Dziecka
  • Jak skutecznie przygotować się do wyjazdu na wakacje: za granicę, nad wodę, do miasta czy na pieszą wędrówkę - Główny Inspektorat Sanitarny
  • Zobacz, jakie masz prawa, gdy spóźnia się samolot - Stowarzyszenie Praw Pasażerów „Przyjazne Latanie”

  W akcji biorą także udział Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej:

  Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław

 • [Warszawa, 22 lutego 2018 r.] Chcesz porównać ceny w różnych sklepach i robisz zdjęcie? Masz zamiar sprawdzić, jakie składniki zawiera dany produkt i skanujesz telefonem kod kreskowy? Zdarza się, że ochrona bezprawnie zabrania takich działań.

  - Sklepy nie mogą zakazywać takich praktyk. Jednym z podstawowych praw konsumenta jest możliwość swobodnego wyboru oferty, która mu najbardziej odpowiada pod względem ceny czy właściwości produktu. Musi mieć więc możliwość porównania, co może zrobić na różne sposoby, także poprzez aplikacje czy zdjęcia – podkreśla Marek Niechciał, prezes UOKiK.

  Pod koniec stycznia urząd wystąpił do Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, która zrzesza 14 firm prowadzących sieci handlowe, m.in. Auchan, Tesco, Carrefour, Biedronkę, Żabkę, Castoramę. Wysłał też pisma do 11 innych przedsiębiorców, m.in. prowadzących sklepy Lewiatan, Rossmann, Piotr i Paweł, Top Market. Ostrzega w nich, że zakaz fotografowania czy skanowania utrudnia konsumentom porównywanie cen. Może to stanowić nieuczciwą praktykę rynkową naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. A za to może grozić kara pieniężna do 10 proc. obrotu osiągniętego przez firmę w poprzednim roku.

  Na razie UOKiK prosi przedsiębiorców o wyjaśnienia. Chcemy się dowiedzieć, czy zdarzają się tam podobne praktyki, czy istnieją wewnętrzne regulaminy dotyczące fotografowania lub skanowania i czy w związku z zastrzeżeniami prezesa urzędu firmy zamierzają zmienić swoją politykę w tej kwestii.

  Dodatkowe informacje dla mediów:
  Biuro Prasowe UOKiK
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel. 695 902 088
  E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
  Twitter: @UOKiKgovPL
 • [Warszawa, 21 lutego 2018 r.] Przedstawiciele tej firmy odwiedzając mnie w domu zaproponowali mi tańszą energię twierdząc że (…) dostawca energii zostanie ten sam tylko zmieni się cena na niższą. - to jedna z wielu skarg, jakie wpływały do UOKIK, rzeczników konsumentów oraz Urzędu Regulacji Energetyki

  Wprowadzanie w błąd

  Autorzy zawiadomień twierdzili, że zostali wprowadzeni w błąd przez spółki sprzedające energię elektryczną: Novum, Energetyczne Centrum (przedsiębiorca jest również sprzedawcą gazu) oraz Energa-Obrót. Osoby reprezentujące te firmy, podczas wizyty w domu podawali się za przedstawicieli dotychczasowego sprzedawcy prądu. Informowali że konieczna jest zmiana umowy, a jako powody przedstawiali m.in. konieczność aneksowania kontraktu, zmiany przepisów prawa, czy likwidację obecnego sprzedawcy energii. Zapewniali przy tym, że rachunki będą niższe, a przedstawiciele Energetycznego Centrum straszyli nawet, że brak podpisu skutkować będzie wyłączeniem prądu. Po pewnym czasie okazywało się, że w rzeczywistości konsumenci podpisali umowę z nowym przedsiębiorcą, a zamiast obiecywanych korzyści finansowych musieli co miesiąc opłacać wyższe rachunki za energie elektryczną.

  Fragment jednej ze skarg:
  Miało być taniej, a jest 100% drożej. Do tej pory rachunki za prąd były w wysokości około 50 do 70 zł miesięcznie, a te z Novum są po ponad 100 zł.

  Ponadto spółki Novum i Energetycznego Centrum nie informowały, że konsumenci będą musieli opłacać dwie faktury. Pierwszą za dystrybucję energii od poprzedniego operatora, a drugą za sprzedaż – od nowego przedsiębiorcy. Z kolei klienci Energa-Obrót musieli ponosić koszty dodatkowej opłaty handlowej.
  - Na szczególną krytykę zasługuje fakt, że oferta skierowana była głównie do osób starszych. Przedsiębiorcy mogli wykorzystać, że seniorzy mają wysoki poziom zaufania do innych ludzi i nie przypuszczają, że miły, dobrze ubrany akwizytor może wprowadzać ich w błąd- mówi Prezes UOKiK, Marek Niechciał

  Urząd zakwestionował również, że przedsiębiorcy nie zostawiali konsumentom podpisanych dokumentów (Energetyczne Centrum, Energa-Obrót), nie informowali o prawie odstąpienia od umowy (Energetyczne Centrum, Novum) i nie przekazywali wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (Energetyczne Centrum). Zgodnie z prawem, konsument ma 14 dni na rezygnację z umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy (np. podczas wizyty akwizytora w domu). Działania spółek utrudniały odstąpienie od kontraktu.

  Dodatkowo Energetyczne Centrum nie respektowało oświadczeń o odstąpieniu od umowy. Pomimo tego, że konsumenci wysłali takie dokumenty, spółka kontynuowała proces zmiany sprzedawcy i wysyłała wezwania do zapłaty. Przedsiębiorca nie informował również, że konsumenci muszą podpisać dodatkowe umowy, dotyczące ochrony ubezpieczeniowej i prywatnej opieki medycznej. Były one dodatkowo płatne, a rezygnacja nich mogła oznaczać konieczność zapłaty kary umownej. W decyzji dotyczącej Energa-Obrót urząd zakwestionował również praktyki spółki stosowane podczas rozmów telefonicznych. Między innymi przedstawiciele spółki nie informowali o dodatkowej opłacie handlowej doliczanej do rachunku.

  Zobowiązanie Energetycznego Centrum

  Spółka zobowiązała się do zaniechania zakwestionowanych praktyk. Zwróci lub umorzy konsumentom, którzy rozwiązali umowy wszelkie koszty jakie ponieśli z tego tytułu oraz wypłaci im rekompensatę w wysokości 30 zł. 15 zł otrzymają z kolei klienci, którym udało się odstąpić od umowy w terminie przewidzianym przez prawo lub kontrakt wygasł. Dotyczy to osób, które w ciągu roku od zawarcia umowy złożyły skargę dotyczącą kwestionowanych praktyk – bezpośrednio do przedsiębiorcy, UOKiK, URE lub organizacji chroniącej konsumentów. Jeżeli pomimo złożenia reklamacji i skargi konsumenci przedłużyli okres obowiązywania umowy dostaną rekompensatę w wysokości 30 zł.

  Zobowiązanie Novum

  Zobowiązanie spółki dotyczy m.in. osób, które złożyły skargę w ciągu czterech miesięcy od podpisania umowy. Skorzystają z niego także konsumenci, którzy poskarżyli się później – jeżeli przy zawarciu umowy nie podpisali oświadczenia, w którym m.in. potwierdzili świadomość, że Novum jest konkurencyjnym podmiotem wobec innych sprzedawców energii.

  Energetyczne Centrum i Novum muszą powiadomić listownie konsumentów o swoim zobowiązaniu oraz złożyć do UOKiK sprawozdanie z jego realizacji.

  Zobowiązanie Energi-Obrót

  Klienci Energi-Obrót mogą liczyć na rekompensatę 56 zł.
  Dostaną ją m.in. osoby, które w trakcie wizyty akwizytora zostały wprowadzone w błąd, jeżeli złożyły wcześniej reklamację do spółki z tego powodu. Nie ma przy tym znaczenia, czy nadal są klientami Energi-Obrót.

  Rekompensatę w tej samej wysokości otrzymają także wszyscy, którzy zdecydowali się na skorzystanie z oferty Gwarancja Stałej Ceny, ponieważ nie zostali poinformowani o dodatkowej opłacie handlowej. Otrzymają również propozycję nowej oferty lub będą mogli rozwiązać umowę i skorzystać z innej oferty lub taryfy Energi-Obrót, a także zdecydować się na zmianę sprzedawcę energii elektrycznej.

  Spółka powiadomi konsumentów listownie o rekompensatach pieniężnych, zamieści również informację o decyzji na swojej stronie internetowej. Będzie musiała również złożyć sprawozdanie z realizacji swojego zobowiązania.

  - Dzięki zobowiązaniom konsumenci, którzy musieli ponieść wysokie koszty rozwiązania umowy otrzymają z powrotem pieniądze, które zapłacili. Mogło to być od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Gdyby nie nasze decyzje musieliby walczyć w sądzie o zwrot tej kwoty. Dodatkowo otrzymają rekompensatę finansową – mówi prezes UOKiK, Marek Niechciał.

  Szczegóły dotyczące zobowiązań Energetycznego Centrum, Novum oraz Energi-Obrót będzie można znaleźć w decyzjach, które są na stronie internetowej UOKiK.

  Opisane decyzje są prawomocne, co oznacza, że spółki muszą rozpocząć realizację swoich zobowiązań.

  Uwaga na umowy telekomunikacyjne i energetyczne!

  W przeszłości urząd wydawał decyzje dotyczące innych sprzedawców energii, którzy wprowadzali konsumentów w błąd. Przykładowo, w ubiegłym roku do zmiany praktyk zobowiązały się spółki: Polski Prąd oraz Multimedia Polska Energia. Ponadto w grudniu 2016 r. UOKiK nałożył na innego przedsiębiorcę - Polski Prąd i Gaz karę finansową ponad 10 mln zł.Ta decyzja nie jest prawomocna.Ponadto w Urzędzie Regulacji Energetyki toczy się postępowanie w sprawie cofnięcia temu przedsiębiorcy koncesji na obrót energią elektryczną.

  - Problem podszywania się akwizytorów pod dotychczasowych dostawców dotyczy głównie sprzedawców prądu, a także usług telekomunikacyjnych. Apeluję do osób starszych o ostrożność przy zawieraniu tego typu umów. Proszę pamiętać, że nie ma obowiązku podpisania umowy w obecności przedstawiciela handlowego. Lepiej poprosić o pozostawienie przez niego danych lub proponowanej umowy. Potem, przede wszystkim trzeba sprawdzić, z kim mamy do czynienia. Najlepiej zadzwonić pod numer telefon dotychczasowego sprzedawcy, który można znaleźć na fakturze i zapytać, czy to jego akwizytor był w naszym domu. Zachęcam też do składania reklamacji u przedsiębiorców, którzy wprowadzili nas w błąd. Skargi, które złożyli konsumenci mogą później stanowić podstawę kształtowania zobowiązań w decyzjach UOKiK – radzi prezes urzędu, Marek Niechciał.

  Przypominamy również, że konsumenci mogą liczyć na bezpłatną pomoc rzeczników konsumentów, organizacji konsumenckich. Porad udziela także Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowychprzy Urzędzie Regulacji Energetyki.

  Dodatkowe informacje dla mediów:
  Biuro Prasowe UOKiK
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel. 695 902 088, 22 55 60 430
  E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
  Twitter: @UOKiKgovPL
 • [Warszawa, 19 lutego 2018 r.] Wycieczka z pokazem garnków, oferowanie lamp do naświetlania podczas wykładu, prezentacja masażerów, badania połączone ze sprzedażą suplementów diety – podczas takich spotkań często dochodzi do nieprawidłowości. Zdarza się, że wprowadzeni w błąd konsumenci decydują się na niepotrzebny i zbyt drogi zakup, a potem mają problemy ze zwrotem lub reklamacją. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stara się unormować rynek zakupów na prezentacjach. Właśnie wydał 6 decyzji. Na 5 przedsiębiorców nałożył kary – w sumie ponad 484 tys. zł*. To firmy: Aqua Med oraz Carpe Diem Med z Opalenicy, Iscomed z Wrocławia, Housefire (dawniej Hausfeuer) z Poznania oraz Biomed Centrum Kruszka, Kruszka ze Smolnicy. Natomiast Firma Handlowo-Usługowa Exito z Opalenicy zobowiązała się, że usunie skutki naruszenia praw konsumentów.

  - Ci przedsiębiorcy naruszali zbiorowe interesy konsumentów, np. nie przekazywali klientom rzetelnej informacji na temat oferowanych produktów i handlowego celu spotkań. Umyślnie wprowadzali ich w błąd, by nakłonić do zakupów, których konsumenci w innych okolicznościach by nie zrobili – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. – Niedopuszczalne było też dawanie do podpisu niezgodnych z prawem weksli, ograniczanie praw do rękojmi czy zniechęcanie do zwrotu towarów – dodaje. Zakwestionowane sztuczki sprzedawców:

  1. Ukryty cel spotkania.

   • Biomed Centrum wysyłał „zawiadomienia” o bezpłatnych zabiegach w ramach ogólnopolskich akcji „Dajemy zdrowie” oraz „Zdrowie dla Ciebie”. Nie wspominał w nich o sprzedaży towarów (lamp naświetlających), ale wręcz podkreślał: „To NIE sprzedaż garnków oraz pościeli” lub „Spotkanie nie dotyczy pościeli wełnianej, garnków, materacy do masażu, masażerów itp.”.
   • Iscomed wysyłał „skierowania” na bezpłatne badanie układu kostnego. W efekcie klienci mogli odnieść mylne wrażenie, że badania są głównym celem spotkania, a w rzeczywistości trwały 10-20 sekund, a ich wyniki były generowane automatycznie. Dużo więcej czasu poświęcono na prezentację urządzeń do masażu, suplementów diety, kosmetyków.
   • Carpe Diem Med namawiał telefonicznie starsze osoby na bezpłatną, domową rehabilitację „na kręgosłup, stawy, bóle reumatyczne”. Telemarketerzy nie ujawniali przy tym handlowego celu wizyty. Jak wynika z nagrań rozmów, pytani przez konsumentów zaprzeczali, aby podczas spotkania miała być prowadzona sprzedaż. W praktyce zabiegi polegały na podłączeniu do elektrostymulatora, który potem można było kupić w zestawie z podkładem na materac.

  2. Nieprawdziwe informacje o produktach. Przedstawiciele Aqua Med podczas pokazów maty termicznej twierdzili, że używał jej Jan Paweł II. Nie mogło to być prawdą, bo produkcję tej maty rozpoczęto już po śmierci papieża. Nieprawdziwa okazała się też informacja ze strony internetowej spółki, że mata została „opatentowana w całej Europie”.

  3. Sprzeczne z prawem weksle. Przy sprzedaży na raty Housefire wykorzystywał weksle in blanco. Była na nich umieszczona klauzula „zapłacę bez protestu za ten weksel własny in blanco na zlecenie…” Takiego zapisu zabrania ustawa o kredycie konsumenckim – na wekslu powinien się znaleźć napis „nie na zlecenie” lub inny równoznaczny. Chroni on konsumenta przed tzw. indosowaniem, czyli przeniesieniem uprawnień z takiego weksla na inną osobę.

  4. Brak kopii dokumentów dla klienta. FHU Exito nie zostawiała klientom deklaracji wekslowej ani regulaminu akcji promocyjnej, które były integralną częścią umowy sprzedaży. Zobowiązanie firmy: zwrot klientom deklaracji wekslowych i weksli, zaoferowanie im aneksu do umowy, wysłanie regulaminu promocji.

  5. Utrudnianie zwrotów towaru. Housefire obciążał większość klientów, którzy w ciągu 14 dni odstępowali od umowy, kosztami uszkodzenia zwracanego towaru lub jego opakowania bez możliwości weryfikacji tych okoliczności na podstawie prawidłowo sporządzonego protokołu szkody. Kwoty te ustalał jednostronnie. W dokumentach nie ma ani podpisu kuriera, ani dokładnego opisu szkody i jej wyceny (przeważnie równej zaliczce pobranej wcześniej od klienta). Housefire sporządzał jedynie wewnętrzne protokoły uszkodzenia opakowania/kartonu lub towaru, których nie wysyłał do konsumentów, więc nie mogli się oni ustosunkować do zarzutów ani w terminie reklamować przesyłki u kuriera.

  6. Ograniczanie prawa do rękojmi. We wzorcu umowy FHU Exito znalazł się zapis ograniczający prawo do reklamacji wadliwego towaru. Nakazywał on konsumentowi odesłać produkt „w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od stwierdzenia niezgodności oraz nie później niż dwa lata od dostarczenia mu towarów”. Takich terminów nie ma w ustawie. Zobowiązanie firmy: zawiadomienie klientów o decyzji UOKiK i zaoferowanie im aneksu do umowy bez kwestionowanego zapisu.

  *Kary nałożone na poszczególne firmy:
  Housefire: 360 012 zł, firma ma też zwrócić klientom weksle z klauzulą „na zlecenie” oraz niesłusznie pobrane kwoty z tytułu uszkodzenia towaru lub opakowania,
  Biomed Centrum Kruszka, Kruszka: 39 222 zł,
  Iscomed: 36 811 zł,
  Carpe Diem Med: 27 964 zł,
  Aqua Med: 20 548 zł.

  Jak nie dać się oszukać na pokazie, wycieczce itp.?

  • Uważnie czytaj zaproszenia. Powinny uczciwie informować o celu spotkania. Nie daj się zwieść, że chodzi tylko o bezpłatne badania czy wykład. Pamiętaj, że prezenty przeważnie nie są za darmo – zastanów się, czy są warte twojego czasu i narażania się na pokusę.
  • Nie podejmuj szybko i pochopnie decyzji. Masz prawo do rzetelnej informacji na temat oferowanych produktów. Dopytaj o ich właściwości, porównaj ceny. Nie daj sobie wmówić, że musisz kupić daną rzecz natychmiast, bo potem nie będziesz miał okazji.
  • Uważaj przy płatności na raty. Dokładnie przeczytaj umowę i załączniki do niej, włącznie z tym, co jest napisane „małym drukiem”. Sprawdź, czy nie ma ukrytych dodatkowych kosztów. Jeśli podpisujesz weksle in blanco, upewnij się, że widnieje na nich klauzula „nie na zlecenie” lub inna równoznaczna.
  • Domagaj się dokumentów. Sprzedawca musi ci dać 1 egzemplarz umowy, wszelkie załączniki do niej, regulaminy promocji.
  • Możesz odstąpić od umowy. Masz na to 14 dni od otrzymania towaru. Jeśli sprzedawca cię o tym nie poinformował, termin wydłuża się do 12 miesięcy. Po wysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, musisz w ciągu 14 dni na własny koszt odesłać produkt. Nie powinieneś go w tym czasie używać – jeśli go uszkodzisz albo zniszczysz oryginalne opakowanie, firma może cię obciążyć kosztami za obniżenie wartości. Przed wysłaniem zrób fotografię.
  • Wadliwy produkt możesz reklamować. Jeśli sprzęt się zepsuje albo zniszczy (oczywiście nie z twojej winy), możesz żądać od sprzedawcy naprawy lub wymiany towaru, obniżenia ceny, a nawet gdy wada jest istotna – zwrotu pieniędzy. Na reklamację w ramach rękojmi masz 2 lata od daty zakupu.
  • Gdzie po pomoc? W przypadku wątpliwości lub problemów, zadzwoń na infolinię konsumencką 801 440 220 lub 22 290 89 16, napisz maila na adres: porady@dlakonsumentow.pl, skontaktuj się z rzecznikiem konsumentów lub Inspekcją Handlową.

  Dodatkowe informacje dla mediów:
  Biuro Prasowe UOKiK
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel. 695 902 088
  E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
  Twitter: @UOKiKgovPL
 • [Warszawa, 13 lutego 2018 r.] Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymywał skargi na to, że banki pobierają opłaty za kartę debetową, mimo że konsument dokonał w danym okresie rozliczeniowym płatności kartą w wymaganej ilości lub wartości transakcji. W związku z tymi sygnałami, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził praktyki 18 banków, z czego zastrzeżenia wzbudziło 13.

  Urząd kwestionował:

  • reklamy, które informowały o tym, że debetowe karty płatnicze były darmowe, jeżeli konsument wykonał w danym okresie rozliczeniowym transakcje w określonej ilości lub wartości transakcji,
  • nieczytelne informacje na stronach internetowych,
  • model naliczania opłat za debetowe karty płatnicze.

  Jak się okazało, w rzeczywistości brak opłat zależał od zaksięgowania danego zakupu przez bank. - Zaksięgowanie transakcji nie jest tożsame z jej wykonaniem, co więcej konsument nie ma żadnego wpływu na termin, w jakim operacja zostanie zaksięgowana. W efekcie, gdy konsument zapłacił za zakupy kartą pod koniec miesiąca, był rozliczany z początkiem kolejnego. Tym samym musiał płacić za obsługę karty – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

  Podsumowanie działań UOKiK

  • Pięć banków nie wzbudziło wątpliwości urzędu: BGŻ, BPH, Deutsche Bank, Idea Bank, Pekao.
  • Sześć banków dobrowolnie zmieniło praktyki w wyniku tzw. wezwań miękkich UOKiK, czyli bez wszczynania postępowania: BZ WBK, EuroBank, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, Millennium Bank, Plus Bank.
  • Urząd wydał sześć decyzji wobec: mBank, BOŚ Bank, Bank Pocztowy, Credit Agricole, PKO BP, T-Mobile Usługi Bankowe. Banki zobowiązały się do oddania konsumentom opłat za kartę i do zmiany modeli rozliczania transakcji. Więcej o szczegółach zwrotu dowiesz się z decyzji UOKiK.
  • Jedno postępowanie jest w toku – przeciwko Alior Bankowi.

  Dodatkowe informacje dla mediów:
  Biuro Prasowe UOKiK
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel. 695 902 088
  E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
  Twitter: @UOKiKgovPL
 • [Warszawa, 9 lutego 2018 r.] Inspekcja Handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolowała 165 sklepów i stoisk z tradycyjną obsługą, czyli ze sprzedawcą za ladą. Sprawdzała przede wszystkim, jak informują o cenach i czy nie oszukują klientów. Inspektorzy udali się m.in. do tych sklepów, na które wcześniej były skargi. Ogólnopolska kontrola odbyła się w III kwartale 2017 r. UOKiK porównał jej wyniki z wynikami podobnej, którą IH przeprowadziła pół roku wcześniej w sklepach samoobsługowych. Sklepy z tradycyjną obsługą mają największy problem z podawaniem informacji o cenach. Powinny je umieszczać na wywieszce lub na towarze. Sprzedawcy nie wywiązują się z tego obowiązku najczęściej z powodu niewiedzy. Inspektorzy wzięli pod lupę ponad 30 tys. produktów żywnościowych i mieli zastrzeżenia do ponad 6 tys. z nich (19,6 proc.). W przypadku aż 90,5 proc. zakwestionowanych towarów na wywieszkach brakowało informacji o tzw. cenie jednostkowej (np. za kilogram, litr), a przy co piątym (20 proc.) nie było żadnej informacji o cenie. W sklepach samoobsługowych IH odnotowała brak cen jednostkowych w przypadku 68 proc. zakwestionowanych produktów, a jakiejkolwiek wywieszki z ceną – w 26,7 proc.

  Tradycyjne sklepy wypadły natomiast lepiej od samoobsługowych pod względem rzetelności. Było w nich o połowę mniej takich nieprawidłowości, jak inna cena na półce, a inna przy kasie, oszustwa na wadze, doliczanie na paragonie rzeczy, których klient nie kupił. Takie przypadki kontrolerzy stwierdzili w 8,5 proc. sklepów z obsługą i w 17 proc. samoobsługowych.

  Ogółem IH wykryła nieprawidłowości w 78,2 proc. skontrolowanych sklepów z obsługą (wcześniej w 62,8 proc. samoobsługowych). W efekcie wydała 52 decyzje, w których ukarała przedsiębiorców za błędne informowanie o cenach – w sumie będzie ich to kosztować ponad 17,5 tys. zł. Nałożyła też 22 mandaty (w sumie 3100 zł) za niezalegalizowane wagi czy brak informacji o tym, że alkohol szkodzi.

  Informacje o wynikach poszczególnych kontroli można uzyskać wojewódzkich inspektoratach IH.

  Konsumencie, sprawdzaj ceny:

  • Ceny znajdziesz: na towarze, na wywieszce, w cenniku lub katalogu. Sprzedawca musi o nich informować w jednoznaczny sposób i w widocznym miejscu. Jeśli podaje je tylko ustnie, to łamie prawo.
  • Gdy idziesz do fryzjera lub dentysty, szukaj cennika. Tak samo w przypadku towarów, których sprzedawca nie wystawia w miejscu dostępnym dla klientów. Natomiast gdy produkt jest widoczny, cena musi się znaleźć na opakowaniu lub na wywieszce.
  • Porównuj, ile kosztują podobne produkty. Ułatwiają to tzw. ceny jednostkowe – za kilogram, litr, 100 gramów, sztukę. Sprzedawca ma obowiązek je podawać.
  • Jeśli cena przy kasie jest wyższa od tej na towarze lub na półce, masz prawo kupić daną rzecz taniej.
  • Masz wątpliwości, skontaktuj się z Inspekcją Handlową.

  Dodatkowe informacje dla mediów:
  Biuro Prasowe UOKiK
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel. 695 902 088
  E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
  Twitter: @UOKiKgovPL

  UOKiK - Informacja o wynikach kontroli rzetelności w informowaniu o cenach w sklepach lub na stoiskach obsługiwanych przez personel • Petardy, rakiety, baterie, rzymskie ognie służą rozrywce i są powszechnie dostępne. Zawierają jednak materiały wybuchowe. Przypominamy, jak kupować i używać fajerwerków

  [Warszawa, 27 grudnia 2016 r.] Co roku w Sylwestra na terenie Unii Europejskiej dochodzi do kilkuset wypadków wynikających z niewłaściwego użytkowania fajerwerków. Efektem są poparzenia, zranienia, pożary, a nawet wypadki śmiertelne. Jak pokazują statystyki ofiarami są głównie mężczyźni w wieku 19-50 lat. Chcesz bawić się bezpiecznie? Przeczytaj sylwestrowe porady UOKiK.

  Fajerwerki – zachowaj ostrożność

  Pamiętaj, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi, dlatego muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Warto przestrzegać najważniejszych zasad korzystania z fajerwerków:

  1. Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych (pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia) oraz czy nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna.
  2. Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone, nie przesuwają się i nie wypadają.
  3. Lont jest zabezpieczony pomarańczową osłoną lub opakowaniem.
  4. Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi.
  5. Instrukcja obsługi napisana jest w języku polskim i zawiera co najmniej informację o sposobie odpalenia oraz niezbędne ostrzeżenia.

  UŻYWASZ – pamiętaj:

  1. Upewnij się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone. W wielu miejscowościach obowiązują lokalne akty, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych np. tylko w noc sylwestrową.
  2. Czytaj instrukcje. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta. Zwróć uwagę na ostrzeżenia.
  3. Zachowaj bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylaj się nad ładunkiem.
  4. Wybierz miejsce, w którym korzystając z fajerwerków nie zrobisz nikomu krzywdy i niczego nie zniszczysz. Sprawdź, czy na drodze ładunku nie znajdują się przeszkody, np. drzewa lub linie energetyczne.
  5. Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim, użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny czy zakłócanie porządku zgłoś Policji.
  6. Gdy doszło do wypadku, wezwij służby ratownicze: Straż Pożarną, Pogotowie.

  Bezpieczeństwo fajerwerków

  Zgodność dostępnych w sprzedaży fajerwerków z obowiązującymi przepisami sprawdzają inspektorzy Inspekcji Handlowej. Kontrole obejmują największe hurtownie i sklepy, a także producentów i importerów w całej Polsce. Fajerwerki są także badane laboratoryjnie. UOKiK przykładając dużą wagę do monitorowania bezpieczeństwa tego segmentu rynku uczestniczy również w inicjatywach europejskich. W 2015 roku przystąpił do europejskim projekcie kontrolnego – Joint Action Fireworks, w którym oprócz Polski uczestniczy 9 państw (Belgia, Bułgaria, Grecja, Holandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Polska, Słowenia). W ramach projektu przebadano 25 próbek fajerwerków pobranych w Polsce. Zakwestionowano 60 proc. badanych wyrobów, m.in. z powodu zbyt dużego hałasu (co może powodować czasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu), za krótkiego czasu od podpalenia lontu do odpalenia ładunku (co może powodować poparzenia lub urazy kończyn i wzroku) czy niestabilności (co może stanowić zagrożenie poparzeniem lub zranieniem osób postronnych). W przypadku petard błyskowych niezgodności stwierdzono we wszystkich zbadanych wyrobach. Informacje z kontroli dostępne są na stronie www.uokik.gov.pl  Dodatkowe informacje dla mediów:
  Biuro prasowe UOKiK
  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel. 22 827 28 92, 55 60 314 , 55 60 111
  E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
  Twitter: @UOKiKgovPL
 • Czy mogę reklamować towar kupiony w obniżonej cenie? Co zrobić, jeśli cena przy kasie okaże się wyższa niż na metce? Jak zrezygnować z zakupów w zagranicznym sklepie internetowym? Przed Czarnym Piątkiem przeczytaj porady UOKiK oraz Europejskiego Centrum Konsumenckiego dla kupujących na wyprzedażach i promocjach

  [Warszawa, 24 listopada 2016] Czarny Piątek (ang. Black Friday) to amerykańska tradycja. Obchodzony jest następnego dnia po Święcie Dziękczynienia i od niego rozpoczyna się sezon świątecznych zakupów. Tego dnia sklepy zachęcają obniżkami cen. Również w Polsce wiele znanych marek przygotowuje w tym czasie specjalne oferty. Możemy spodziewać się promocji głównie w sklepach z elektroniką oraz odzieżowych. W tym roku Czarny Piątek przypada 25 listopada.

  Przypominamy - kupując podczas wyprzedaży i promocji, masz takie same prawa, jak zwykle. Przepisy te obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej. Pamiętaj, masz prawo do:

  • prawdziwej informacji o wysokości obniżki. Organizowanie promocji przez sztuczne podwyższanie ceny wyjściowej i następnie jej obniżanie do poziomu zbliżonego do regularnej to niezgodna z prawem nieuczciwa praktyka rynkowa. Pytaj, sprawdzaj (np. w internecie), ile zniżki sprzedawca ci oferuje i oceń, czy promocja jest naprawdę atrakcyjna.
  • zakupu towaru w korzystniejszej cenie. Wyższa należność przy kasie niż na metce czy na półce? Możesz kupić produkt w niższej cenie.
  • zwrotu zakupów internetowych bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Wystarczy, że przekażesz sprzedawcy wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Powinien on oddać ci cenę towaru i koszty przesyłki. Pamiętaj: jeżeli kupowałeś w sklepie stacjonarnym, możliwość zwrotu pełnowartościowego towaru zależy od dobrej woli sprzedawcy - to on ustala zasady.
  • reklamacji wadliwego towaru – także pochodzącego z promocji. Jeżeli towar ma wadę, złóż reklamacje u sprzedawcy. Możesz to zrobić w ciągu 2 lat. Zażądaj naprawy lub wymiany towaru, obniżenia ceny lub - jeśli wada jest istotna – masz prawo odstąpić od umowy. Skorzystaj z formularzy dostępnych na stronie UOKiK.
  • Szukasz ofert za granicą? Sprawdź, czy sklep wysyła towar do twojego kraju i jakie są koszty związane z jego dostarczeniem. Przedsiębiorca może odmówić ci wysyłki tylko w uzasadnionych wypadkach.
  • Korzystaj z bezpłatnej pomocy dla konsumentów: zadzwoń lub napisz: infolinia 801 440 220, adres porady@dlakonsumentow.pl. Wsparcia udzielają też Rzecznicy Konsumentów i Inspekcja Handlowa. W przypadku zakupów od przedsiębiorcy z innego kraju UE pomocy szukaj w Europejskim Centrum Konsumenckim należącym do ECC-Net.

  Dodatkowe informacje dla mediów:

  Biuro Prasowe UOKiK
  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel.: 22 827 28 92, 55 60 314
  E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
  Twitter: @UOKiKgovPL

 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie informuje, że nie jest autorem umieszczonego na stronie internetowej: http://www.ceneo.pl/sklepy/okeygsm.pl-s17030 wpisu dotyczącego działalności sklepu internetowego Okeygsm.pl, a ww. komentarz nie jest zgodny z prawdą.
  W związku z licznie przekazywanymi przez konsumentów zgłoszeniami dotyczącymi funkcjonowania tego podmiotu, podajemy, iż tut. Inspektorat nie prowadzi postępowań w ww. sprawie z uwagi na specyfikę zorganizowanej przez przedsiębiorcę działalności, w szczególności ze względu na fakt, iż jego siedziba znajduje się w Chińskiej Republice Ludowej, a brak jest danych pozwalających na identyfikację jego pośrednika.
  W świetle powyższego podajemy również, iż zasygnalizowaliśmy przedmiotowy problem Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie – Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą (ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków), informując o otrzymanych od klientów sklepu zgłoszeniach.
  Jednocześnie zawiadamiamy wszystkich konsumentów, którzy posiadają informacje lub dowody związane z ewentualnym popełnieniem przestępstwa, o kierowanie swoich roszczeń bezpośrednio do organu ścigania.

 • "Informujemy, że rozprawy wyznaczone przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Krakowie odbywać się będą w siedzibie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, mieszczącej się przy ul. Garbarskiej 14 w Krakowie (s. nr 7). Siedziba Sekretariatu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego mieścić się będzie jak dotychczas przy ul. Ujastek 1 w Krakowie (s. nr 126)."
 • ROWERY DZIECIĘCE POD KONTROLĄ INSPEKCJI HANDLOWEJ

  Odpowiednie zabezpieczenia regulacji siodełka czy osłony na łańcuch – czy wiesz na co jeszcze zwrócić uwagę kupując dziecku rower? Inspekcja Handlowa skontrolowała produkty dla najmłodszych. Prezentując wyniki, radzimy na co zwrócić uwagę kupując rower dla dziecka, przyczepkę lub fotelik rowerowy

  [Warszawa, 14 września 2016 r.] Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa rowerów dziecięcych oraz fotelików i przyczepek rowerowych oraz usunięcie z rynku produktów niebezpiecznych. Działania Inspekcji Handlowej objęły 65 przedsiębiorców - u 29 z nich wykryto nieprawidłowości. Działania objęły zasięgiem osiem województw i dotyczyły głównie sklepów detalicznych i wielkopowierzchniowych.

  Inspektorzy sprawdzili 280 partii produktów dla dzieci. Wątpliwości wzbudziło 28 proc. (78 partii). Wady konstrukcyjne, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dotyczyły 9 proc. (25 partii) rowerów. Problemem w rowerach dziecięcych były ostre krawędzie elementów mocujących, zastosowanie mechanizmów, które umożliwiają regulację bez użycia narzędzi (przykładowo, siodełka dziecięce powinny być mocowane np. za pomocą śruby,), a także nieprawidłowe funkcjonowanie części ruchomych roweru (np. brak swobodnego skrętu kierownicą w obie strony o co najmniej 60 stopni). Kontrolerzy zakwestionowali jedną partię fotelików rowerowych - ze względu na nieprawidłową budowę zabezpieczenia.

  23 proc. (64 partii) produktów było źle oznakowanych. Przewinienia przedsiębiorców to niepełne informacje w instrukcji użytkowania oraz brak oznaczeń lub ostrzeżeń na produkcie. Pozytywnym aspektem jest to, że w porównaniu do poprzednich lat przedsiębiorcy lepiej radzą sobie ze znakowaniem rowerów i odpowiednią informacją.

  W wyniku działań Inspekcji Handlowej większość przedsiębiorców wyeliminowała nieprawidłowości podczas kontroli lub bezpośrednio po niej. W ośmiu przypadkach Prezes UOKiK wszczął postępowania administracyjne. W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa czy jakości produktu, skontaktuj się z Inspekcją Handlową lub Departamentem Nadzoru Rynku UOKiK. o tym, jak wybierać produkty ekologiczne w poradniku przygotowanym przez UOKiK. Inspektorzy Inspekcji Handlowej poinformowali o wynikach kontroli organy nadzoru sanitarnego, weterynaryjnego oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. IH wszczęła 21 postępowań. Przypominamy, że niewłaściwą jakość produktów można zgłaszać Inspekcji Handlowej.

  Dodatkowe informacje dla mediów:
  Biuro prasowe UOKiK
  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel. 22 827 28 92, 55 60 314 , 55 60 111
  E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
  Twitter: @UOKiKgovPL
 • ZDROWA ŻYWNOŚĆ – KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ

  Eko bazar, sklep ze zdrową żywnością, bio stoisko – nie zawsze w tych miejscach znajdziemy wyłącznie produkty ekologiczne, czyli takie, których produkcja podlega restrykcyjnym zasadom i polega na stosowaniu naturalnych składników bez m.in. sztucznych nawozów. Razem z Inspekcją Handlową przypominamy, jak wybierać zdrową żywność [Warszawa, 12 września 2016 r.] Wytwarzanie produktów ekologicznych jest bardzo restrykcyjne. Producent nie może dodawać nienaturalnych substancji poprawiających zapach, smak i kolor. Zakazane jest dodawanie organizmów modyfikowanych genetycznie, sztucznych nawozów i środków ochrony roślin. Dlatego np. wygląd owoców i warzyw ekologicznych jest dla konsumenta mniej atrakcyjny niż towarów typowych, czyli konwencjonalnych. W związku z tym, że nie zawsze wrzucając do koszyka produkt z napisem „bio” kupujemy żywność ekologiczną, Inspekcja Handlowa regularnie sprawdza jej oznakowanie oraz jakość. Kontrola Inspekcji Handlowej na zlecenie Urzędu odbyła się w I kwartale 2016 r. na terenie całego kraju i objęła 161 różnego rodzaju placówek: sieci handlowe, sklepy ze zdrową żywnością, hurtownie, czy e-sklepy. Zweryfikowano jakość produktów ekologicznych oraz ich oznakowanie. Sprawdzono m.in. soki, miody, makarony, warzywa i owoce, mięso i jego przetwory. Tylko 15 partii (2,5 proc.) zakwestionowano ze względu na nieprzestrzeganie wymagań dla żywności ekologicznej w zakresie m.in. nieprawidłowego oznakowania. W laboratoriach UOKiK zbadano jakość 173 partii produktów rolnictwa ekologicznego, kwestionując 9 proc. (16 partii). Zakwestionowano np. niewłaściwą jakość pomidorów w puszce, czy niższą zawartość cukrów od deklaracji na etykiecie. Niezgodne z obowiązującymi ogólnymi przepisami oznakowanie posiadało 12,6 proc. partii (79) – w tym 14 partii ze względu na naruszenie przepisów o rolnictwie ekologicznym. W ubiegłym roku takie nieprawidłowości inspektorzy wykryli u 11 proc. sprawdzonych partii. Na towarach brakowało oznaczenia miejsca pochodzenia surowców, czy danych o zawartości cukru. Ponadto, inspektorzy Inspekcji Handlowej zakwestionowali bezzasadne umieszczanie informacji - przykładowo o tym, że „produkt nie zawiera glutenu” na towarach, do których nie dodaje się zbóż. Konsumenci mogli taki komunikat przeczytać na śmietance kokosowej, a na opakowaniu soi, że jest „niemodyfikowana genetycznie” – tymczasem żaden produkt rolnictwa ekologicznego nie może zawierać GMO, a intencją producenta było przypisanie jego asortymentowi wyjątkowych właściwości. Inspektorzy Inspekcji Handlowej zwrócili także uwagę na to, że oznakowanie produktów konwencjonalnych sugeruje ekologiczną metodę produkcji, wprowadzając konsumentów w błąd. W tym celu na etykiecie producenci np. niezgodnie z prawem oznaczyli miody napisami „100% BIO”, „ECO”. Konsumentom i producentom przypominamy, że słowa „bio”, „eko”, „organic” mogą być używane na etykietach tylko tych produktów, do których wyrobu użyto co najmniej 95 proc. składników naturalnych czyli m.in. niemodyfikowanych genetycznie, bez sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Gospodarstwo rolne i zakład przetwarzający czy paczkujący muszą poddać się kontroli, aby uzyskać specjalny certyfikat i używać na etykietach tych słów oraz specjalnego logo rolnictwa ekologicznego. Przede wszystkim certyfikat, oznakowanie numerem jednostki certyfikującej oraz unijnym logo tzw. ekoliścia potwierdzają, że dany produkt spełnia unijne normy produkcji ekologicznej. Wybierasz ekologiczną żywność, szukaj tej oznaczonej specjalnym unijnym znakiem rolnictwa ekologicznego:

  Więcej informacji o tym, jak wybierać produkty ekologiczne w poradniku przygotowanym przez UOKiK. Inspektorzy Inspekcji Handlowej poinformowali o wynikach kontroli organy nadzoru sanitarnego, weterynaryjnego oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. IH wszczęła 21 postępowań. Przypominamy, że niewłaściwą jakość produktów można zgłaszać Inspekcji Handlowej.

  Dodatkowe informacje dla mediów:
  Biuro prasowe UOKiK
  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel. 22 827 28 92, 55 60 314 , 55 60 111
  E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
  Twitter: @UOKiKgovPL
 • Młotki, wkrętaki, sekatory, nożyki już wkrótce będą niezbędne do wiosennych prac w domu, ogrodzie i na działce. W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa sprawdziła blisko 470 partii tych i innych produktów do majsterkowania

  [Warszawa, 29 luty 2016 r.] Ogólnopolska kontrola Inspekcji Handlowej odbyła się w III kwartale ubiegłego roku i dotyczyła 82 przedsiębiorców (51 sprzedawców detalicznych, 13 sklepów wielkopowierzchniowych, 12 hurtowni, 3 producentów, 2 importerów i 1 pierwszego dystrybutora). Jej celem była ocena bezpieczeństwa narzędzi prostych (np. młotków, śrubokrętów), sprzętu do majsterkowania, narzędzi ogrodniczych oraz eliminowanie z rynku wyrobów stanowiących zagrożenie dla użytkowników. Wśród 467 skontrolowanych partii produktów znalazły się m.in. młotki, siekiery, kilofy, wiertła, szczypce, śrubokręty, piły ręczne, nożyki i wiertarki ręczne. Ogółem zakwestionowano blisko 18 proc. zbadanych partii produktów.

  Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło oznakowania (82 partie produktów). W większości przypadków kwestionowano brak danych lub niepełne informacje o przedsiębiorcy wprowadzającym produkt na rynek (65 partii), brak danych umożliwiających identyfikację produktu (20 partii) oraz dołączenie instrukcji użytkowania i ostrzeżeń wyłącznie w języku obcym (9 partii).

  Wady konstrukcyjne, stanowiące zagrożenie dla użytkowników, stwierdzono tylko w dwóch przypadkach: partii przecinaków płaskich – brak zabezpieczenia ostrza – oraz partii młotków murarskich – nietrwałe umocowanie obucha na trzonku młotka (co mogło powodować jego odpadnięcie w trakcie pracy).

  Warto podkreślić, że wszyscy przedsiębiorcy, u których wykryto nieprawidłowości (25), z własnej inicjatywy podjęli działania naprawcze, które polegały na uzupełnieniu braków w oznakowaniu lub wycofaniu zakwestionowanych produktów ze sprzedaży.

  Majsterkowiczu, kupując narzędzia, pamiętaj:
  1. Sprawdź wytrzymałość narzędzia, jego funkcjonalność oraz czy jest wygodne w użytkowaniu.
  2. Upewnij się, czy poszczególne elementy są prawidłowo dopasowane (brak luzów).
  3. Sprawdź, czy nie występują: ubytki materiału, np. odpryski, ślady korozji, pęknięcia lub inne wady materiału mogące mieć wpływ na obniżenie wytrzymałości narzędzia; ostre krawędzie (z wyjątkiem elementów tnących); zadziory (przy elementach drewnianych).
  4. Upewnij się, czy wybrałeś odpowiedni produkt. Zgodnie z prawem, sprzedawca może odmówić przyjęcia towaru zgodnego z umową i zwrócenia klientowi pieniędzy, bądź też wymiany na inny. Natomiast jeżeli produkt jest wadliwy, możesz złożyć w sklepie reklamację, żądając m.in. naprawy towaru lub wymiany na nowy. Odpowiedzialność przedsiębiorcy obejmuje wady towaru, które ujawniły się w okresie dwóch lat od jego wydania konsumentowi.
  5. Zastrzeżenia co do bezpieczeństwa lub oznakowania produktów należy zgłaszać do Inspekcji Handlowej lub Departamentu Nadzoru Rynku w UOKiK.

  Dodatkowe informacje dla mediów:
  Biuro prasowe UOKiK
  pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  Tel. 22 827 28 92, 55 60 314 , 55 60 111
  E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
  Twitter: @UOKiKgovPL

 • Uprzejmie informuję, że obniżamy państwu abonament za telefon stacjonarny – w ten sposób spółka Novum prezentowała swoją ofertę. Konsultanci tak prowadzili rozmowy, aby konsument był przekonany o tym, że rozmawia z przedstawicielem dotychczasowego operatora, dlatego zgadzał się na nowe warunki. Kara finansowa za wprowadzanie w błąd wyniosła ponad 481 tys. zł

  Komunikat Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów